HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 379.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

li
s
Yeigeell, ll lt. deze uitiveioing. het is eene
schildering naar het leven; logen heeft ze uitge-
lokt. Laat ons tot het verzoekschrift wederkceren.
l
De plaatselijke schoolcommissie heeft lj in haar j
rapport, straks een half jaar geleden uitgebragt, den
deerniswaardigen toestand van het lager onderwijs in
onze gemeente geschetst, en is onlangs nogmaals daarop
j teruggekomen. j
Gij zult uit dat stuk en uit de bestaande feiten
X ‘
hebben leeren kennen, dat er eene menigte kinde·· ii
ik ren zijn, die om onderwijs vragen en het niet j
kunnen bekomen;
dat de schoollokalcn voor een deel ongeschikt zijn;
dat het onderwijzend personeel ten dcelc onge-
schikt en, in allen gcvalle, voor goed onderwijs
onvoldoende is;
dat het onderrigt op de school voor meer uit-
gebreid lager onderwijs voor jongens, in wezen, i
gehalte, en orde uiterst gebrekkig is;
dat de school voor meer uitgebreid lager onderwijs
voor meisjes, ondanks de uitmuntende ho0fdonder­ j
wijzcres, ten gronde gaat, door hare hechting aan j
de school voor jongens. door di nndergesehilqlheid ,
J
l