HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 442.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

9
De drijvers en ultra’s van alle partijen zien gaarne
de uiterlijke praal- en magtsvertooningen der geeste-
lijkheid , de optogten en koninklijke eerbewijzen als
te Nijmegen , Grave, Tilburg, Veghel, enz.; de
Ultrainontanen, om door het schitteren hunner
vlag te verblinden en in gevolge het wachtwoord ,
onlangs door den President van het Congres te
Mechelen uitgesproken, de Protestanten tegen Ka-
tholyken en de Katholyken tegen andersdenkenden op
i te hitsen, en hun rijk van vernietiging op onver-
P. draagzaamhcid te grondvesten, evenals zij zulks in
1853 gedaan hebben; de fanatieke Protestan-
ten, om weldra den dag eener nieuwe Aprilbeweging
en misschien der nitdrijving van priesters te zien
aanbreken, of hen althans onder hunne eigene fou- j
ten te zien bezwijken; de vrijzinnigen, omdat
zij beseiïen , dat daardoor de scheiding van liberalen
en cleriealen, zoozeer door hen gewenseht, zal worden
bevorderd; - eene scheiding, die door de bezadigden
der gemeente, als een kanker voor de zamenleving,
en als het waarschijnlijk gevolg der vestiging van den
Aartsbisschop hier ter stede, gevreesd wordt. -
Ofschoon dit alles voor niemand een geheim is,
schijnen toch de requestranten zich niet in dien strijd
te hebben gemengd. ­- Hunne leus is blijkbaar licht