HomeDualistische economiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 853.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

ïië
. 6
dienden te worden beschouwd en men heeft dat ruimere
verband in den term ,,tropisch­koloniaal" meenen te kunnen
omvatten. Nu aanvaard ik ten volle de beweegreden voor de
T3 keuze van een ruimeren term, maar wanneer ik er in. slaag u p
duidelijk te maken, dat in dit algemeener verband noch het
S2? element ,,tropisch" noch het element ,,koloniaal" noodzake­ `
lijkerwijs begrepen is, zult u het mij niet euvel duiden, dat
ik tegen de betiteling van het mij toegewezen leervak i
bezwaar maak. .
U kunt zich daar trouwens welbeschouwd slechts over ;
verheugen. Hoe ruimer toch de grenzen blijken te moeten
E, worden gesteld, des te algemeener wordt de beteekenis van V
mijn leervak en des te klemmender de behoefte om dit vak l
aan een afzonderlijke leerkracht toe te vertrouwen en, op
welk standpunt men zich daarbij ook stelt, kan deze over-
weging niet anders dan bevredigend zijn voor ieder die, als
u thans, heeft te constateeren, dat het aantal leerstoelen
wederom met één is uitgebreid. «
3
Voor zoover westersche theoretische economen over
il de begrenzing van de geldigheid hunner leeringen een oordeel A
hebben uitgesproken, hebben zij die begrenzing in tweeërlei =
richting gesteld: een historische en een territoriale.
De belijders van een historische begrenzing van de
economische theorie beperken de geldigheid hunner
beschouwingen tot de moderne, in ruilverkeer levende
maatschappij. Volgens hen wordt het object van studie
gevormd door de onderlinge afhankelijkheid van alle leden
Eg; eener sociale gemeenschap ten aanzien van hun welvaarts-
streven, door de feitelijke samenwerking van alle11 in dit
li, proces. Het één voor allen en allen voor één geldt hierbij H
niet als postulaat maar als onmiddellijke werkelijkheid. Deze
theoretici rechtvaardigen hun uitgangspunt met er op te
gl wijzen, dat verreweg het grootste deel onzer huishouding
zich toch afspeelt op de ,,markt", in de samenleving en
daarmee in samenhang. .,Nur ein winzig kleiner Teil",
aldus Alfred Amonn 1). .,unserer wirtschaftlichen Tätigkeit
vollzieht sich heute noch im häuslichen Kreise, im ,,Haus­
j --­­--
1) Gruudzügc der Volkswohlstaudslehre, Jena 1926; p. 23.
T
’l
ll