HomeDualistische economiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 709.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

I
I
I
I _ /I//urze Heeren Curatoren, Professoren,
Lectoren, Dames en Heeren Doctoren,
Studenten en overige Be/angste//enden.
Het zal u niet verwonderen, wanneer ik, hier aan deze
Ii universiteit geroepen om als eerste het leervak tropisch-
koloniale staathuishoudkunde te doceeren, deze eerste en
I beste gelegenheid aangrijp om te trachten de grenzen van
dit onderdeel van de economie te bepalen. Uiteraard voel ik
mij daarbij op meer dan een wijze gebonden. Voornamelijk
door de bedoeling, die men met de instelling van den leer-
I stoel heeft gehad. Deel van de opleiding tot Indische
I bestuurs- en rechterlijke ambtenaren, zal de tropisch-kolo-
I niale staathuishoudkunde er zich op hebben toe te leggen,
I de economische verhoudingen in de Nederlandsche koloniën
I te ontleden en te belichten.
I Echter ik voel ook den band in de officieele betiteling
van mijn leervak gelegen. VVas het oogmerk enkel geweest
. het onderzoek van het Indisch economisch bestel te bevor-
I deren, men hadde het zich gemakkelijk kunnen maken door
I van Indische staathuishoudkunde te spreken, zooals de
Britsch­Indische economen dat plegen te doen. Nu heeft men
I den meer algemeenen titel tropisch­koloniale staathuishoud-
I kunde gekozen en men moet voor die keus grond hebben
gehad. Ik vrees, dat ik aan die keus onwillens mede schuld
I draag en te meer doet het mij daarom leed, wanneer ik
I beginnen moet met deze meer principieele omschrijving te
I verwerpen.
I Men moet namelijk met de omschrijving tropisch-
koloniale staathuishoudkunde hebben willen aangeven, dat de
Indische economische verschijnselen in een ruimer verband