HomeDualistische economiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 681.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

r iï
` 34
E verhouding kunnen wijzigen, waarin ik nnj tot u voel, de jg
verhouding van een jongen doctor tot zijn vereerden leer-
meester en promotor.
Thans nog, tot slot, een enkel woord tot u, heeren
studenten. Uit mijn rede zult u hebben kunnen opmaken, dat
ik het leervak, dat ik u zal hebben te doceeren, op een breeder
grondslag zou willen zien gesteld dan uit de oificieele
omschrijving ervan opgemaakt zou kunnen worden. Vreest ll
echter niet, dat dit beteekent, dat ik het doel uit het oog zal
verliezen u voor uw toekomstige taak in Nederlandsch­Indië
mede voor te bereiden. Ik acht het voorrecht, dat de studenten
die mijn colleges zullen volgen een werkkring in Indië zullen
vinden en dat ik hen dus niet slechts voor hun titel, maar
ook voor hun levenstaak zal hebben te bekwamen, van zoo
groote waarde, dat geen vrees behoeft te bestaan, dat ik dit
E ooit uit het oog zou kunnen verliezen. Integendeel, ik hoop _
F er in te zullen slagen u niet enkel een helder inzicht te openen
, in de economische en sociale verhoudingen van onze Oost
maar u ook iets te kunnen ingieten van de liefde voor het
A Indonesische volk en van de actieve belangstelling in zijn lot
en aspiraties, die de blijvende vrucht zijn van een besef, als
het mijne, dat men zijn beste jaren te midden van dat volk
heeft doorgebracht.
Ik heb gezegd.