HomeDualistische economiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 892.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

33
Afwezige vrienden in Indië, die met mij de nimmer ver-
; flauwende belangstelling in Indische economische vraag-
stukken deelt, ik weet dat uw gedachten vandaag een oogen-
blik hier zijn. Zij kruisen de mijne. Vergeet mij ook voortaan
f niet en laat mij nooit het gevoel krijgen van een plant, die
E met afgesneden wortels in vreemden bodem is overgeplaatst.
ri De vruchten van mijn werk zijn ook voor u bestemd.
H Mijne heeren Curatoren. Het dualisme vertoont zich niet
i enkel in de tropisch­koloniale staathuishoudkunde, het kan
ook bestaan bij hen, die geroepen worden om dit leervak te
ii doceeren, Evenmin echter als van de westersche economen,
j, onbekend met de oostersche samenlevingen, mag worden
g verondersteld, dat zij dit economisch dualisme zullen erken-
nen, evenmin kan van het college, dat de belangen dezer
I universiteit heeft te behartigen worden gevorderd, dat het de
5 beteekenis van dit persoonlijk dualisme ten volle zal waar-
{ deeren. Zoo heb ik enkel den gelukkigen samenloop van
gt omstandigheden dankbaar te zijn, dat mij gelegenheid is
gegeven mijn werkkring in Indië behoorlijk, zij het in haastig
i tempo, af te sluiten. Er blijft echter genoeg over, waarvoor
ii ik u dank weet en uw edelgrootachtbaar college moge zich
verzekerd houden van mijn ernstigen wil om het in mij
gestelde vertrouwen en de uit het verlangen mij hier te zien
sprekende verwachting niet beschaamd te maken.
Hooggeachte leden der juridische faculteit en van de
vereenigde faculteiten, de wijze, waarop u mij in uw midden
hebt welkom geheeten, heeft mijn hart verwarmd. Ik heb uw
geduld, uw vasthoudendheid ook, op zware proef gesteld,
Yg maar ik weet, dat zij die proef glansrijk doorstaan hebben.
Behoudt uw hulpvaardige gezindheid jegens mij, ik zal er
nog meermalen een beroep op moeten doen, al zal ik er niets
dan mijn dankbaarheid tegenover kunnen plaatsen.
Het zij mij vergund, dat ik uit uw midden nog tot een
ii van uw meest illustere leden afzonderlijk het woord richt en
? wel tot u, hooggeachte heer Van Vollenhoven. U hebt mijn
Q eerste overmoedige schreden op het pad der tropisch­kolo­
niale staathuishoudkunde geleid, u bent mij sindsdien een
baken gebleven, een vriendelijk, bemoedigend of waarschu~
Qi wend stralend licht. Het koninklijk besluit heeft mij thans
tot uw faculteit­genoot gemaakt maar geen besluit zal de
i