HomeDualistische economiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 873.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

· 32
de belangrijkste en die de verste consequenties hebben en
zij mogen u duidelijk hebben gemaakt, waarom de omschrij- §
ving dualistische staathuishoudkunde voor de wetenschap,
die zich met de economie dezer samenlevingen bemoeit, ten
volle gerechtvaardigd is. Zij moet u tevens hebben aange-
toond, dat bij het doceeren van dit leervak angstvallige
beperking tot wat leerstellig als het terrein van de staathuis­ F
houdkunde wordt aangemerkt, niet altijd mogelijk zal zijn.
Toen ik, bijna twintig jaar geleden, aan deze universiteit V
mijn proefschrift over tropisch-koloniale staathuishoudkunde
i had te verdedigen, voerde de toenmalige hoogleeraar ii
Greven hiertegen de bedenking aan, dat het eigenlijk geen
economie was, wat dit geschrift behandelde. g
Vl/`anneer ik toenmaals de vrijmoedigheid had bezeten,
waarover ik thans beschik, ik zou geantwoord hebben ,,desto i
E schlimmer für die Oekonon1ie". In elk geval heeft de
§ tusschenliggende ervaring 1nij versterkt in mijn overtuiging,
dat aan de dualistische staathuishoudkunde een eigen plaats if
toekomt, waarvan zij zelf de grenzen naar eigen behoeften
zal hebben te bepalen.
l Nu ik met de aanvaarding van dit hoogleeraarsambt gg
j mijn Indischen werkkring afsluit, heb ik behoefte allereerst
. enkele woorden te zeggen tot u, hooggeachte heer Carpentier
Alting. U hebt mij bij het volkscredietwezen aangesteld en
sindsdien hebt u mijn arbeid gevolgd als een vader de gangen
van zijn zoon. Als een vader, omdat aan het volkscrediet-
j wezen uw hart is blijven hangen., Dat is ook de reden dat
ë ik mij nu tot u wend, daar mij dat een behoefte is. Waiit u
moet ten volle kunnen begrijpen, wat het thans ook voor mij `gg
beduidt om te moeten zeggen: ik heb dit werk uit handen
gegeven. Er is in onzen dienst veel veranderd sinds uw li
4 heengaan, ik weet niet of al die veranderingen uw instem­ ï
ming hebben, maar laat ik u mogen verzekeren, dat ik altijd i
mijn beste krachten en mijn geheelen persoon aan mijn werk
I heb gegeven en dat ik, dank zij het ook door u in mij gestelde ig
( vertrouwen, mijn Indische jaren steeds zal blijven beschou­
wen als den mooisten tijd van mijn leven.