HomeDualistische economiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 880.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

‘ 30
rol. Voorziening in behoeften meer dan geldverdienen is het
oogmerk." 1)
In de tweede plaats bedoel ik met de tegenstelling
producenten­consumenten economie het volgende. Men kan
in het algemeen aannemen, dat de producent zich uitsluitend
door economische overwegingen laat leiden, maar dat de
consument daarentegen beheerscht wordt door talrijke niet- «
economische motieven, Naarmate echter productie en con-
sumptie dichter bij elkander staan, in één persoon zijn ver-
eenigd ten aanzien van dezelfde goederen, naarmate bedrijf
en huishouding minder scherp gescheiden zijn, naarmate het
economisch leven minder verzakelijkt is, naarmate bovendien
i de behoeftenschaal beperkter en lichter drukkend is, dringen
die niet­economische motieven meer in alle gedragingen
door. Vandaar dat de dorpshuishouding nimmer zuiver
economisch is. Het geheele leven wordt hier beheerscht door
godsdienst en semi­godsdienstige gewoonten en tradities, de
gedragingen door de overwegende behoefte zich behagelijk
te voelen, de economische behoeften en de strict economi-
I sche bevrediging ervan komen daarbij op de tweede plaats
J te staan.
_ In een studie over de godsdienstige basis van de Indi-
· sche economie B) verklaart B. G. Bhatnager: ,,al naar gelang
i een individu geboren wordt en tot rijpheid komt, vindt hij
E zijn plaats in de maatschappij, zijn levensstandaard, zijn
, arbeidstaak en al het overige bepaald. Indien een individu
wenscht uit te komen boven het consu1nptie-niveau van zijn
klasse, en daardoor zich al te naarstig op de verkrijging van
I, aardsche goederen toelegt, werpen zoowel de samenleving
als de godsdienst zich op hem en slagen er door duizend en
meer middelen in een deel van zijn overtollige bezittingen _
te verkrijgen."
; Is dit het lot van de naar boven uitstekende individuen,
aan den anderen kant ruimt de consumenten-economie een
ruime plaats in aan de van bedeeling ievende leden der
samenleving. In Britsch-Indië vormen de beroepsbedelaars
één percent van de bevolking; somtijds is het percentage
J. veel hooger. In de economische beschrijving van het Punjab­
E 1) 'o0rIezing<:n over 11·0pis«·l1­koloniaIe stantlmishoudkundv p. BU.
l 2) Indian Journal of Economics jg. IX, p. 74.