HomeDualistische economiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 912.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

i · 28
Britsch­Indië, de stijgende tendens ­- stijgend tengevolge van
bevolkingsaanwas en van toenemende afhankelijkheid van
den landbouw, die de verhouding tusschen grond en beschik-
bare arbeidskracht voortdurend ongunstiger maken ­- valt
ook in andere oostersche landen te constateeren en het
westersche element, dat haar veroorzaakte, maakt mede van
deze werkloosheid gebruik ter verkrijging van goedkoope, zij
het periodieke, werkkrachten.
De overbevolking is - ik wees daarop reeds in het begin
van mijn rede -­ een oostersch vraagstuk bij uitnemendheid
en industrialisatie is de westersche oplossing, voor dit vraag-
stuk aanbevolen. Het is een stedelijke en mechanische oplos-
sing, die, voorzoover zij dan al een oplossing is, in hoofdzaak
dienen moet ten behoeve van hen, die blijvend of tijdelijk
g geheel van het landelijk bedrijf kunnen worden losgemaakt.
vs Voor de periodieke, organische werkloosheid van de lande-
° lijke en landbouwende bevolking opent zij geen uitweg van
ook maar eenigermate voldoende capaciteit. Toch is deze
werkloosheid van veel grooter beteekenis door haar omvang,
haar invloed op het moreel der landbouwers, haar versprei-
‘ ding en haar onafwendbaarheid. Zij heeft behoefte aan
periodieke, gelocaliseerde, algemeene, kapitaalvrije, niet te
veel bekwaamheid en inspanning eischende arbeidsgelegen-
heid, aan een vorm van eenvoudige, in algemeene, primaire
behoeften voorziende huisnijverheid.
z Ik acht het daarom een maatschappelijken dienst van
den eersten rang, dat Gandhi in zijn apostolische propaganda
voor het spinnewiel, de charka, den weg gewezen heeft,
; waarlangs voor dit onderwerp de oplossing moet worden
.· gevonden. Inderdaad vertoont de handspinnijverheid, althans
in het algemeen katoen verbouwend Britsch­Indië, alle ken-
, merken eener ideale huisnijverheid. i
Merkwaardig nu is de houding door de nationale
economen tegenover deze propaganda ingenomen. Zij hebben
i er geen goed woord en slechts een paar regels voor over. In
I, hun mechanische levensbeschouwing bestaat het vraagstuk
van de organische werkloosheid niet en is industrialisatie het
panacée. Met uitzondering van den reeds genoemden
Radhakamal Mukerjee, die een plaats op zich zelf inneemt en
in het herstel van de communale gemeenschap, verrijkt met