HomeDualistische economiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 845.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

27
schappij ondenkbaar is. In Britsch~Indië bleek, ondanks den
opbloei van de nijverheid in de oorlogs- en de eerste na­oor-
logsjaren, bij de volkstelling van 1921, dat het van den
landbouw c.a. afhankelijke deel van de bevolking was gestegen
en op 73 percent moest worden gesteld. Dezelfde telling
kwam tot een aantal van 107 millioen arbeidskrachten geheel
á afhankelijk van landbouw en veeteelt.
En hoe is het nu met de werkgelegenheid van deze
, arbeidskrachten gesteld? Calvert komt in zijn ,,Wealth and
i Welfare of the Punjab" voor deze provincie tot een werkloos­
heid van 7 maanden in het jaar; jack in zijn ,,Economic life
‘ of a Bengal district" voor Zuid·Bengalen tot een werkloos-
heid van minstens 71/s maand; Slater in zijn ,,Some South-
Indian villages" voor geheel Zuid­Indië tot een gemiddelde
werkloosheid tusschen 4 en 7 maanden, al naarmate twee
oogsten of slechts één oogst per jaar mogelijk is; Radhakamal
Mukerjee in zijn ,,Rural economy of India" voor groote deelen
[ van de Central Provinces tot bijkans 9 maanden werkloosheid.
Neemt men aan de hand van deze cijfers een gematigd gemid-
delde aan van zes maanden werkloosheid, een gemiddelde ook
door de royal commission on agriculture in India aanvaard ‘),
dan nog beteekent dit voor Britsch­Indië een totaal aantal
dagen gedwongen werkloosheid, alleen van haar landbou-
wende bevolking, van ruim IQ milliard per jaar. En gesteld
dat op elk dier dagen 1 anna, dat is ongeveer 5 cents kon
worden verdiend, dan beteekent die werkloosheid een
inkomstenderving van QSO millioen gulden ’s jaars, anderhalf
maal de waarde van de geïmporteerde textielgoederen. Het
verband tusschen beide laatstgenoemde bedragen zal u
spoedig duidelijk worden. ·
,_ De conclusie uit dit betoog ligt voor de hand. Het
werkloosheidsvraagstuk behoort in de geïndustrialiseerde
westersche landen tot de ernstigste sociale problemen. Echter
heeft diezelfde industrialisatie in de steeds meer overwegend
agrarische landen van het oosten een werkloosheidsvraag­
stuk geschapen, dat door zijn organischen aard dat van het
westen verre achter zich laat en veel moeilijker is te bestrijden.
De omvang moge elders niet zoo ongunstig zijn als in
1) Report 1928, p. 5.