HomeDualistische economiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 855.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

25
onder begrepen wordt een ruimer of beperkter com-
plex maatregelen van cultureelen, socialen en econo-
mischen aard, alle ten doel hebbend de sociale overheids-
politiek binnen den gezichtskring van het dorp te brengen en,
door dit te doen medewerken, den communalen geest van
de dorpsbevolking te wekken en te ontwikkelen. Deze proef-
nemingen aanvaarden het bestaande dualisme en streven
l slechts naar verzachting van zijn nadeelen door herstel van
E het dorpsleven, voor zoover dit binnen het gecentraliseerde
bestuursstelsel mogelijk is.
Volkomen consequent is in dezen enkel de politiek van
Gandhi, die het dualisme, in zijn invloed op het dorp, wil
opheffen, door alle inwerking van het gouvernement en van
de met dat gouvernement verbonden gecentraliseerde be-
langen af te snijden en de algeheele zelfgenoegzaamheid van
het dorp daarvoor in de plaats te stellen. Voor het westersch
verstand is dit program onbegrijpelijk. Romain Rolland in
zijn Mahatma Gandhi weigert het als de leer van den meester
te aanvaarden, beschouwt het als een verminking van diens ·
ideaal. Ten onrechte. Het is slechts de volledige terugkeer
tot den toestand, waarin het dorp zich bevond vóórdat het
westersche kapitalisme zijn revolutionnairen veroverings-
tocht door het oosten begon. Met één citaat uit vele, ter
staving van dit oordeel, wil ik volstaan. Het is ontleend aan
Gandhi’s brochure ,,Indian Home Rule". ,,Zoolang wij geen
spelden kunnen maken zonder machines, zoolang zullen wij
het zonder doen. Wij willen niets te maken hebben met de
schijnschittering van glaswerk en wij zullen, als vroeger,
wieken maken van onze eigen geteelde katoen en onze eigen
aarden schalen voor lampen gebruiken. Dus doende zullen
ln wij onze oogen en ons geld sparen en swadeshi steunen en
f aldus zullen wij Home Rule bereiken". Met de uitvoering
j van dit program is de boycott van allen centralen invloed
door onderwijs, bestuur, recht, rechtspraak en wetgeving
verbonden. Er is echter één vraag, die dit program onbeant-
woord laat: Zal men, wanneer Home Rule verkregen is dit
program in zijn volheid kunnen handhaven? Nu strijdt 111611
eensgezind tegen de Engelsche overheersching. Maar, wan-
neer de onafhankelijkheid is verleend, wie zal dan de macht
in handen krijgen en de wet kunnen stellen: het strijdvaardige,