HomeDualistische economiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 908.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

24
opvoedend werkt is zij weldadigg voor zoover zij ·den men-
schen aanwaait zonder dat ·dezen de ontwikkeling bezitten
om haar te hunnen bate aan te wenden, is zij een ramp 1).
Het tweede voorbeeld is een leerzaam voorval. De aanleg
van de spoorlijn Madras-Calcutta brengt het visscherijgebied
van de Chilka-zeeboezem in het Orissadistrict binnen het be-
reik van de vischmarkt te Calcutta. Tot nu toe is de afzet van
de visch geheel plaatselijk geweest, de visschers vorm·den r
een vast element in de dorpshuishouding. Thans vestigen zich u
echter eenige ondernemende en kapitaalkrachtige handelaars
in het dorp en koopen de visch op tegen hoogeren prijs. Het
dorp, beroofd van een belangrijk voedingsmid·del, reageert
door ·de ontrouwe visschers te excommuniceeren: de land-
bouwpro·ducten van het dorp worden hun onthou·den en zij
· mogen niet langer genieten van de diensten der communale
V neringdoenden, waarover het dorp de beschikking heeft.
Boven·dien wordt ·de hoogere vischprijs in mi­nder dan geen
‘ tijd gedisconteerd in de interest van kwalijk bestede, maar
V onaflosbare credieten, door de opkoopers verstrekt. Zoo is -dus
äï het resultaat van de plotselinge verruiming van afzetgebied
. verarming en ontwrichting van het dorp ten bate van enkele
stedelijke handelaars. Pogingen om de visschers coöperatief
; te organiseeren, ter uitschakeling van deze handelaars, mis-
ï* lukken, omdat ·de ontwikkeling en het economisch inzicht van
de belanghebbenden daarvoor te gering zijn.
1 In verschillen·de provincies van Britsc»h-Indië zijn thans
bewegingen gaande, die ten doel hebben de hier besproken
tegenstelling althans gedeeltelijk te overbruggen, door aan de
# bevolking actieve deelname aan overheidsmaatregelen toe te
X vertrouwen en daardoor haar inzicht in die maatregelen tc
verzekeren. De meest bescheiden pogingen in die richting I
A zijn de officieele, in Madras, Punjab en elders, om, gesteund f
i door de panchayat-wetgeving, de oude, gekozen dorpsbestu­
i ren van vijf in eere te herstellen met een beperkt recht van
zelfbestuur en belastingheffing. Verder gaat de door
i bestuursambtenaren, den coöperatieven dienst en particu-
liere organisaties ter hand genomen .,village uplift", .,village
reconstruction" of ,,rural reconstruction"-beweging, waar-
1) The Punjab pcasant in prospcrity and debt, 2c dr. 1928, blz. 257. I