HomeDualistische economiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 887.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

ontwikkeld kapitalisme de geheele wereld omspant, gepaard
gaat. Het is den meesten van u evenzeer bekend, dat het
X economisch leven van den landman in het oosten nog met
recht in den term dorpshuishouding pleegt te worden samen-
gevat. Het zal u bovendien duidelijk zijn, dat met den econo-
mischen kring zich ook de geheele politieke en sociale struc-
tuur verwijdt. Doch dan moet ook voor u daaruit volgen, dat,
met het zooveel meer gecentraliseerde en zich steeds verder
centraliseerende kapitalisme, in de oostersche huishouding
een strijdend element wordt ingevoerd, dat verstorend op de
regelmatige ontwikkeling inwerkt.
In de feodale oostersche maatschappij richtte zich het
vorstengezag naar de dorpshuishouding, beheerschte het dorp
{ sociaal en economisch den toestand. Dr. Harold Mann, een
_ van de bekwaamste economische onderzoekers in Britsch- I
Indië, kon uit de goed bewaarde archieven van eenige dorpen
’ in de Deccan aantoonen, hoe oudtijds het dorpsbestuur
bepaalde, wat het dorp aan den vorst vermocht en, naar het
inzicht van dat bestuur, verplicht was ai te dragen, door, met
goedvinden van het centraal gezag, eenvoudig af te boeken
· wat het door ’s vorsten krijgsbedrijven aan extra uitgaven
had moeten betalen of aan inkomsten had gederfd. 1)
Met de intrede van het kapitalistische dualisme in de
oostersche maatschappij, dat de dorpsnijverheid vernietigt,
keeren echter ook de verdere verhoudingen om. Van dit
oogenblik af gaat het gouvernement de dorpshuishouding
beheerschen. Agrarische regeling, belasting­organisatie,
_ recht en rechtspraak, bestuur, politie, onderwijs, transport-
organisatie, circulatieqniddelen, marktwezen, crediet­organi-
il satie, irrigatie, het wordt alles aan de dorpssfeer onttrokken
en centraal georganiseerd zonder dat de economische struc-
tuur van het dorp deze centralisatie volgen kan. De dorps-
ä huishouding verarmt van inhoud, wordt leeggezogen, zonder
van aard te veranderen. Deze tegenstelling tusschen econo- _
mischen grondslag en sociale structuur wordt nog voort-
durend grooter.
De gevolgen va11 deze tegenstelling tusscl1en een gecen-
_ traliseerd gouvernement en een sociaal en economisch ont-
1) Indian Journal ot Economics I (1916917), p. 416 en Indian Journal of Ec0·
nomies IV (1923924) p. 40,
l
E F
l