HomeDualistische economiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 898.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

I
20 I
brandpunten van den kapitalistischen invloed en sociaal I
gemeten zijn zij de centra van de westersche cultuur en van
de politiek, die ook een product van het westen is.
Als regel mist het platte land het orgaan, dat zijn belangen
algemeen verstaanbaar kan maken, maar waar het dit heeft,
blijkt dat die belangen met die van de stedelijke groepen aller-
` minst overeenstemmen, Men hoore hoe de stem spreekt, die
het Britsch-Indische landvolk in Gandhi gevonden heeft:
,,Onze steden zijn niet Indië, Indië leeft in haar 3/, millioen
dorpen en de steden parasiteeren op ·die dorpen. De ste·den
I krijgen hun rijkdommen niet van vreemde landen. Het stads- ‘
volk is makelaar en commissionnair voor de groote huizen in
Europa, Amerika en japan. De steden werken met deze
I landen samen in het aderlaten, dat ·de laatste tweehonder·d jaar
I gaande is. Het is mijn op ervaring gebaseerd geloof, dat Indië
dagelijks armer wordt. De circulatie in haar beenen en voeten
Z is bijna opgehouden. En als wij niet oppassen, zakt zij gansche­
lijk in elkander". Aldus richt Gandhi zich -- niet tegen de
Europeesche ·heerschers - maar tegen het nationale congres.
ii Het is voor hem de inleiding tot een tot tweemaal toe her-
haalde poging om politiek en economisch het ­dualisme in het
belang van de massa te overwinnen, een poging, waarin hij
volkomen faalde.
¥ De tegenstelling stad en land vertoont zich in de alge-
meen voorkomende en toenemende grootgrondbezitvorming .
’ door het stedelijk kapitaal, die door de armoede en den
eeuwigen crediethonger van den oosterschen boer wordt
z bevorderd. Wettelijke maatregelen hier en daar tegen dit
j proces genomen blijken weinig vruchtbaar of worden in hun
f beschermende werking door nevengevolgen geneutraliseerd,
Met dit bedenkelijke verschijnsel gaat een trek van de
, grootgrondbezitters, de landheeren, naar de steden gepaard.
li De tegenstelling stad en platteland is, dit bleek reeds,
tevens de tegenstelling tusschen handel en industrie eener-
‘ zijds, landbouw anderzijds. Industrialisatie is een stedelijke
leus, zij is echter tevens de leus van de nationalistische
I groepen, die de politiek beheerschen. In Britsch­Indië had dit
tot gevolg, dat in IQ24-,25 de overheidsuitgaven ten behoeve
i van den landbouw, die 224 millioen menschen onderhoudt,
nog bleven beneden de subsidies aan de staalindustrie, waar
I