HomeDualistische economiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 867.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

I9
zich heeft kunnen handhaven, in de regelen van bedrijfs-
voering en in de localiseering van bepaalde bedrijven en
neringen, een localiseering, di­e veelal niet op zakelijke factoren
is terug te voeren, maar, voorzoover zij verklaarbaar is,
met zuiver persoonlijke factoren verband kan houden.
Dr. L. Adam voert ·de pottebakkersnijverheid in een desa in
het jogjakartasche terug op de toevallige omstandigheid, dat
eertijds eenige lieden van deze desa trouwden met vrouwen
uit een andere desa, die de pottebakkerskunst verstonden,1) In
Dacca, Oost Bengalen, trof ik een uitgebreide nijverheid aan
van het maken van armbanden en ringen uit schelpen, die uit
Zuid Madras moeten worden aangevoerd. Niemand kon hier
het plaatselijk ontstaan en zich handhaven van deze industrie
verklaren. Dergelijke voorbeelden zouden zich met honderd-
tallen laten vermenigvuldigen.
Bij ve·rgelijking naar de plaats kenmerkt -de onbewege­
lijkheid van de onderste laag zich in de marktversnippering, in
de gebrekkige nivelleering van prijzen en loonen op gelijk
tijdstip, in de interestverschillen tusschen stad en land, feiten,
die ernstig afbreuk doen aan de waarde van statistische ge-
middelden.
Een andere, reeds genoemde, tegenstelling, die de dualisti-
sche samenleving kenmerkt, is de scherpe scheiding tusschen
stad en land, scherp, omdat de scheiding samenvalt met haar
beide lagen, de westersche en de oostersche. Het westersche
‘ element, waaronder ik hier rangschik dat lei·dende deel van
het inheemsche element, dat zich voor zijn behoeften, zijn
levensstandaard, zijn ontwikkeling, aspiraties en belangen
naar het westen gekeerd heeft, is uitgesproken stedelijk. Dit
wordt niet zelden uit het oog verloren. Of men eischt de stad
voor de Europeanen op, omdat men ten onrechte Europeesch
met westersch vereenzelvigt, óf men miskent de stem van de
politiek voele·n·de, strijdvaardige Indonesische stedelingen
voor ·de zwijgende stem van het volk, omdat men ten onrechte
nationaal met nationalistisch vereenzelvigt.
Naar het getal gemeten, zijn de steden in de dualistisc·he
samenlevingen, die immers in hoofdzaak agrarisch zijn, van
weinig beteekenis, economisch gemeten zijn zij echter de
1) Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloemlmn
Slcloardio; deel II, p. 126.