HomeDualistische economiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 859.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

l
I3
bekwaamde landskinderen nog dun gezaaid zijn en nog pas
een eerste begin hebben gemaakt met het overnemen van de
taak der vreemdelingen.
Ik mag hierop niet verder ingaan. Voor mijn betoog was
_ deze uitweiding enkel noodig om duidelijk te maken, waarom
, voor de wetenschap, die de economische vraagstukken van
* deze samenlevingen bestudeert, de naam ,,koloniale" staat- ·
huishou·dkunde niet past, ook al neemt men daarbij den term
,,koloniaal" in zijn ruimsten economischen zin, los van eenige
staatsreehtelijke beteekenis. Om duidelijk te maken boven-
j dien, dat de bijzondere dualistische verhoudingen, die men
1 in deze samenlevingen aantreft, niet tijdelijk worden gemaakt
j door een nader verband met de westersche elementen, die men
l thans in de meeste ervan vin·dt, maar blijvend zijn, tenzij een,
; aan de westersche evolutie analoge, ontwikkeling de onderste
laag optrekt, een ontwikkeling, waarvoor de factoren in het
algemeen niet gunstig zijn, maar waarvan wij in japan thans
het alle aandacht verdienende proces kunnen volgen 1).
Ook de bijvoeging ,,tropisch" kunnen wij, blijkens het voor-
gaande betoog, missen of, juister gezegd, moeten wij laten
1 vallen. Niet alleen omdat er gebieden binnen het bereik van
de dualistische economie komen, die slechts ten deele of in
H het geheel niet als tropisch mogen worden aangemerkt, bij-
voorbeeld Britsch­Indië, China, japan, Rusland, maar ook,
omdat wij voor een niets zeggende geografische aanduiding
een economisch criterium in de plaats kunnen stellen, name-
lijk dat de dualistische economie die gebieden betreft, waar
het kapitalisme niet als scheppende kracht heeft gewerkt, de
technische en economische ontwikkeling de groote massa niet
versterkend en verheffend heeft beroerd, waar dientengevolge
· de economische toestand van een overwegend agrarische
` bevolking stagneert en de wet van Malthus onverzwakt werkt.
Heb ik in het voorgaande het karakter van de dualis-
tische economie en de gebieden, waarbinnen zij geldt,
vluchtig aangeduid, thans dien ik duidelijk te maken wat haar
eigenaardigheid voor de economische theorie en voor de
economische politiek beteekent. Het gaat er nu dus niet om
hoe de westersche economie zich tegenover de oostersche
1) Men zie hiervoor: Shuichi Harada, Labor conditions in Japan, New­York,
Columbia Press, 1928.