HomeDualistische economiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 841.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

g ­ IO
algemeenen levensstandaard en doet de sombere voorspel-
lingen van Malthus te niet. Men is het er onder westersche
economen thans wel over eens, dat het verband tusschen
¥§ meerdere welvaart en bevolkingsaanwas anders moet worden
gr gelegd dan Malthus leerde, dat niet de geringere aanwas de
hoogere welvaart veroorzaakt maar de hoogere levens-
standaard de remmingen in actie brengt, die den bevolkings- '
aanwas doen vertragen, Die hoogere welvaart nu was het
L'; resultaat van de, door verbeterde techniek en grootere vraag
naar arbeid verhoogde grensproductiviteit van dezen arbeid.
wi Zoo werden alle lagen van de westersche maatschappijen
ig; in de ontwikkeling opgenomen en hun organische eenheid
vernauwd en verinnigcl.
En de oostersche maatschappijen, waarom ondervinden
deze van het kapitalisme niet een gelijksoortigen invloed?
Men moet in ·het algemeen niet bij de westersche economen
te leer gaan om een bevredigend antwoord op deze vraag te
vinden. Men hoore slechts. Oppenheimer 1) verklaart:
,.Logisch bestaat de mogelijkheid, ·da·t verbetering van de
techniek de voedingsspeelruimte ook voor een snel groeiende
‘ bevolking lvoortdurend vergroot en feitelijk toont iedere
statistische vergelijking aan dat deze ,,over-compensatie" van
de natuurlijke weerstanden ook inderdaad overal zich ver-
’i toonde en nog vertoont, waar niet (als bijv. in Indië en het
czaristische Rusland) de buiteneconomische invloeden van
wanbestuur en belastingdruk de economische krachten ver-
lan1men." Daar moeten wij het mee stellen: ,,die auszerwirt-
schaftlichen Einfliisse der Miszvervvaltung und des Steuer-
drucks."
Iets beter maakt het Lujo Brentano. In zijn belangwek-
kende, in 1909 door de Koninklijke Beiersche academie van
wetenschappen uitgegeven. verhandeling getiteld ,,Die Mal-
thussche Lehre und die Bevölkerungsbewegung der letzten
Dezennien" verklaart hij (blz. 615) van de oostersche bevol-
king, dat door onvoldoende ontwikkeling van techniek en
economische organisatie bij haar iedere nieuwkomer ·de plaats
jl inneemt voor een die wegvalt: ,,Hier gilt die Lehre des Mal-
1) Franz ()])])Cllll(¥ll.llCl’Z System der Sociologie. Ersler Bund, zwciler Halbband:
ä lk-i· Sozialv Prozess, p. 823.
li
ïi
ii