HomeDualistische economiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 856.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

8
Beide richtingen echter, zoowel die van de al of niet
belijders van een historische begrenzing hunner theorieën
als die van de al of niet belijders eener territoriale beperking,
nemen bij hun beschouwingen één algemeene praemisse
stilzwijgend aan: die van de eenheid der maat-
schappij, waarin zich de economische
ä v e r s ch ij n s el e n a f s p e l en. Die eenheid vertoont zich '
dan in den s a m e nh a n g van de niveaux van welstand en
lg ontwikkeling van de maatschappijleden en in het ­-­ trots
verstoringen en sprongen - organisch, evolutionnair L
karakter van de economie dier maatschappij, in den s a m e n-
h an g ook van de individueele, subjectieve welvaartsbegrip-
pen. Practisch beteekent deze samenhang geen gelijkheid in
economisch doorzicht, geen gelijkheid in economische ont-
wikkeling, maar een verschil dat dermate gradueel is, dat
het theoretisch mag worden verwaarloosd.
Waar nu deze eenheid ontbreekt, waar deze samenhang
niet valt aan te wijzen, waar een scherpe, diepe, wijde kloof
de maatschappij in tweeën splijt, vertoonen allerlei econo-
mische en sociale vraagstukken een geheel nieuw aangezicht
en verliezen westersche economische theorieën hun verband
met de werkelijkheid en daarmede hun waarde. Niet de
m e e rd e re of m i n d e r e ontwikkeling van de maat-
schappijleden maar hun g e s c h e i d e n ontwikkeling schept
de eigenaardige problemen, waarvoor de sociale wetenschap-
pen zich geplaatst zien, die deze maatschappij tot studie-object
hebben gekozen.
Men kan deze gesplitste maatschappij d u a l i s t i s c h
gj! noemen en men kan op grond daarvan de sociale weten-
schappen, die zich met deze maatschappij bezighouden, bij
verkorting eveneens door bijvoeging van het adjectief dualis-
tisch aanduiden en onderscheiden: dualistisch staatsrecht,
dualistische sociologie, dualistische staathuishoudkunde. Deze
dualistische staathuishoudkunde zal ons hier verder bezig-
ë houden.
j W31111€C1' wij voor de moderne westersche maatschappij
bovenbedoelde eenheid en samenhang aannemen en voor de
oostersche maatschappij (ik gebruik voor het oogenblik deze
tegenstelling oostersch­westersch gemakshalve zonder haar
V?
·i
il