HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 902.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

l VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH oosT­1ND1E 3
beter lot der arbeidende wereld in de weegschaal te werpen. Dat
zal ook aan de koloniën slechts ten goede kunnen komen. Zoo-
lang de overheerschte volken niet in volle vrijheid en gelijkheid
met anderen hun verlangens in Genève kunnen bepleiten, (daar
. moet het m.i. snel naar toe), kan er toch ook onderwijl daar in
l Genève voor de koloniën wel iets goeds gedaan worden ten op~
{ zicht_e van de ergste uitwassen van overheerschersdruk, die
l honderdduizenden oosterlingen schade doet. Want vele landen,
Z die geen koloniën hebben (van de 56 vertegenwoordigde Staten
W zijn er 48 geen koloniale mogendheid), zullen vrijer staan ten
Q opzichte van de overheerschten, dan een koloniseerend moeder-
land, waarvan vooral de regeerende klasse (maar niet alleen zij)
E door duizenden draden met de werkwijze in haar koloniën ver-
ï weven is. Ook hebben verschillende koloniseerende landen ver­
j schillende belangen; een rijk dat in hoofdzaak leeft van industrie
Q heeft er b.v. belang bij, dat dichtbevolkte koloniën inplaats van
Q zoo langzaam mogelijk, zoo snel mogelijk tot welvaart gebracht
j worden. Zuiver uit eigenbelang zullen zulke landen dus mee
jg kunnen helpen tot het oefenen van druk op naties, die in hun
i _ koloniën honderdduizenden arbeiders met achterlijke stelsels,
j als b.v. heerendienst en poenale sanctie, beletten om tot meest
‘ mogelijke welvaart en levenskracht te komen. Zoo kunnen die
politieke en religieuse groepen, die dragers zijn van de sterkste
i idealen ook in het moederland zelf, de tegenstellingen in het
kapitalisme voor hun verlangens benutten en met meer succes,
l indien er een goede internationale rechtbank is om telkens voor
E te kunnen pleiten. Aan de Oostersche arbeiders zal zelfs met een
zwakken volkenbond op die wijze sneller recht zijn te verschaffen.
gl Er pleit dus veel voor, om ook van de tegenwoordige internati-
onale samenwerking reeds te maken wat er van te maken is,
i ook al is de volkenbond nog alles behalve een goede internationale
politieke wereldrechtbank.
§ 5. Kapitalistische kolonisatie is eigen belang.
,,Gesteld eens", (zoo zeide ik als lid van den Volksraad van
Q Ned. Indië op 30 juni 1928 Hdl. p 558) ,,dat thans zoo’n poli-
` tieke wereldrechtbank bijeen geroepen kon worden om vonnis
{ te vellen, dan zou zij naar mijn gevoel niet alleen Nederland,
maar alle koloniale landen moeten veroordeelen, want aan de