HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 880.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

2 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN .
dreven door diepere stroomingen. Onder die machtige stroo-
mingen zien wij de geestelijke, o.a. van het verlangen naar recht
of wat mensch of volk voor zijn recht aanziet en de meestal meer
materialistische drijfveeren, die van het verlangen naar aller-
lei soort van macht. j
§ 3. Het Kolonialisme als leedbrenger. 2
Bij die wereldsche machts­ en rechtsverlangens speelt o.a. het
imperialisme en het kolonialisme van het hedendaagsche kapi­ i
lisme een groote rol als vredesverwoester en leedbrenger, maar
tegelijk dient gedacht aan hetgeen de Marxist Dr. Herman l
Gorter (p. 11 van zijn: ,,Het Imperialisme enz.") reeds zeide:
,,Het imperialisme en de imperialistische buitenlandsche en l
koloniale politiek d.w.z. de uitbreiding der hoogere arbeids- f
methoden over de aarde, de noodzakelijke fase in de ontwikke-
ling van het kapitalisme, brengt tenslotte het wereldsocialisme." J
Hoe dat ook zij, in elk geval is studie van de rol, die de fac- ,
toren kapitaal en arbeid in de wereldproductie, dus in de pro- l
ductie aller landen, vervullen, van algemeen menschelijk be- l
lang. En dit geldt wel zeer bijzonder voor het terrein der kolo-
niën, waaraan dan ook met den dag meer aandacht wordt be- ‘
steed. Als wij dan zien, dat bij die door Gorter geschetste uit- ;
breiding van de hoogere arbeidsmethoden over de aarde het
tegenwoordige (kapitalistische) productiestelsel, misschien door
eigen achterlijkheid, misbruik maakt van achterlijke arbeids-
stelsels, o.a. in de koloniën, waardoor daar ter plaatse onrecht g
geschiedt, dan dient de rol van kapitaal en arbeid daar met alle ¢
krachten, die de wereld mobiel kan maken, beter georganiseerd,
d.i. veredeld te worden. Een van de machtigste organen, waarin j,
de strijders voor veredeling van dat productieproces elkaar vin-
den en steunen kunnen, is de volkenbond en zijn belangrijk t
bureau van arbeid. l
§ 4. Verwachtingen van den Volkenbond. .
Men moet geen te groote verwachtingen hebben van de nu
nog in overgroote meerderheid kapitalistisch denkende vertegen-
woordigers der landen in Genève, maar evenals het socialisme
geleidelijk de nationale parlementen steeds krachtiger doordringt ç
van zijn eischen, zoo zal het ook niet aflaten om op de internati­ i
onale tribune van Genève de kracht van zijn strijd voor een