HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 7

JPEG (Deze pagina), 739.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

HOOFDSTUK I.
ORIENTEERING.
1. Leven is strijd.
Leven is strijd. En strijd is de vader van alle goede en groote
dingen .... mits die strijd gestreden wordt met het doel het
kwaad in onszelf en in anderen te overwinnen, strijd dus tegen
onze eigen zonde, maar ook tegen de zonde door onze groep,
door onze kerk, door onze klasse, door onze natie, door onze
wereld bedreven. Strijd dus tegen alles wat zonde is, maar
strijd met edele wapenen.
Zoo gezien is onze strijdlust onze levenslust. Zij berust op
ons verantwoordelijkheidsgevoel, op ons geweten, op onze reli-
gie. Zulke strijd is de ons menschen opgelegde blijde taak. Maar
_ de eenling kan in deze steeds gecoinpliceerder wordende wereld
weinig tot stand brengen. Hij dient te zoeken naar bondgenooten
in dien strijd. Om zijn doel te bereiken moet hij dus steun zoe-
ken bij organisaties, waarin krachten werkzaam zijn, die mee
kunnen helpen om onkruid uit te roeien, tot heil der mensch-
heid en tot meerdere eere van Hem, die ons menschen leven
(d.i. strijden) doet.
§ 2. Een goede volkenbond de beste bondgenoot.
Bij zulk zoeken naar de niogelijkheid om op betere wijze in
de behoeften der wereld te voorzien, dus met minder kans op
onrecht of levensgevaar dan thans, ontmoeten veel menschen,
veel groepen en veel landen elkaar in den nog jongen en dus nog
zwakken volkenbond, die naar velen hopen eenmaal de wereld-
vrede zal verzekeren, door een tijdige en geleidelijk beter
wordende internationale regeling van het steeds veranderende
­ recht. Wij weten echter allen, dat die vrede niet alleen bedreigd
wordt door legers en vloten, dus door sterke of zwakke nationale
volksbewapening en de aanwending daarvan, want die oorlogs-
instrumenten van thans communistisch, fascistisch, half socia-
listisch of geheel burgerlijk geregeerde landen, worden aange-