HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 69

JPEG (Deze pagina), 762.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

"€
li
Il
l
rwnn ACHTERLIJKE Annnrbssvsremnn, ENZ. 63
i Ook de Indonesische nationalistische organisaties hebben hier
een taak te vervullen. Gelukkig zien wij hen het laatste jaar
minder verdeeld en beter georganiseerd dan vroeger, zich te
5 weer stellen. Vele Indonesische politieke vereenigingen zijn
I thans solidair in den eisch van afschaffing der poenale sanctie,
g want zij gaan zich steeds meer één voelen met hun volk, dat
; er schade door lijdt.
Wij hebben voorts duidelijk trachten te maken, dat ook de
internationale bemoeienis in deze materie den inboorlingen
X bij hun arbeid ten goede komen kan. Dit zal te sterker worden,
j naarmate de wereld( gelijk velen hopen en verwachten) steeds
meer bezield zal worden met een gevoel van solidaire aan-
sprakelijkheid. Dr. W. H. Nolens zeide op 6 juni 1926 bij de
N inwijding van het nieuwe gebouw van het Internationale Ar-
beidsbureau dan ook: ,,De beste tijdgenooten .... streven naar
I de solidariteit in de verhoudingen van individuen, gemeen­
, schappen, sociale groepen, staten, om te naderen tot het ideaal:
de eenheid door het koude cement van de gerechtigheid en door
i de levenwekkende banden der liefde".
Wij hebben bij dat in liefde streven naar solidariteit meer
verwachting van het socialisme, dan van welke kerkelijke
j gemeenschap ook, want wij zien en dat vooral in Nederland,
f hoe veel van de achterlijkste aanhangers van het kapitalistische
? stelsel hun kerkorganisatie dikwijls met succes benutten, om
j een politiek te drijven, die aan veel arbeiders de rechten ont~
i houdt, die de edelste aanhangers van iederen godsdienst haar
moesten toekennen. Maar wij zijn het eens met Dr. Nolens,
‘ dat wij allen, van welke partij of kerk wij ook zijn mogen, tot
taak hebben gekregen, en nu citeer ik weer uit bovenaange-
. haalde rede: ,,door al onze menschelijke inspanning de rol te
vervullen van medearbeider Gods". Wie dat wil, werke met alle
Iï menschelijke inspanning mede, in nationaal en internationaal
. verband, aan een snelle afschaffing van heerendienst en poenale
sanctie.
ll