HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 68

JPEG (Deze pagina), 785.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

I ’%
. I
II
II
I ë
I
HOOFDSTUK IV.
BESLUIT. ;
§ 57. Iedere verstandige bedrijfsleider zal inzien dat poenale
sanctie niet langer past in de huidige wereld.
Zoowel de heerendienst, die voor 1929 en 1930 op het pro-
gramma van Genève staat, als de poenale sanctie trekken dus
de internationale belangstelling.
Wij hebben van die beide achterlijke arbeidsstelsels tal van
feiten en cijfers meegedeeld, die toonen welke nadeelen er voor ·1
de honderdduizenden erbij betrokken arbeiders in Nederlandsch I
Indië aan verbonden zijn. De bijzondere en de algemeene ge- J
volgen zijn van dien aard, dat zij die te langzaam het kwaad V
willen uitroeien, groote verantwoordelijkheid op zich laden. Wij I
hopen dit voor velen verduidelijkt te hebben; en wij zeggen
met graagte den Directeur van Gouvemementsbedrijven na
de woorden, dat hij blijkens een telegram van 20 November
1928 als regeeringsgemachtigde in den Volksraad gesproken heeft:
,,Iedere verstandige bedrijfsleider zal inzien, dat de poenale I
sanctie niet langer past in de huidige wereld". Er zijn dan E
echter in N. Indië weinig verstandige bedrijfsleiders, want tot ?
heden staan vrijwel allen stevig op de bres voor het behoud
ervan. j
§ 58. Solidariteit zal uitkomst kunnen brengen. t
Onverstandige bedrijfsleiders vinden doorgaans arbeiders- f
organisaties tegenover zich. Daar de arbeidersbeweging in een
kolonie begrijpelijkerwijs zeer zwak is, heeft de beter georgani- ;
I seerde arbeidersbeweging in Nederland en elders ter wereld, I
tot taak zich solidair te voelen met hen die in de tropen op
velerlei wijze schade lijden door achterlijke arbeidsstelsels, als
heerendienst en poenale sanctie. Dit is tevens een welbegrepen ii
eigenbelang voor de Westersche arbeiders, die er bij gebaat
zijn, als de Oostersche werkers zoo spoedig mogelijk tot goede
arbeidsvoorwaarden en meer welvaart komen.