HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 64

JPEG (Deze pagina), 905.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

58 rwmï ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN I
oogenblikken of voor langen duur opstandig. Het bereidt daar- I V
om een vruchtbaren voedingsbodem voor communisme en ander r
extremisme, dat in excessen zijn uiting zoekt. Wie dus een ,
stelsel als dat der poenale sanctie (en voor heerendienst geldt
hetzelfde) wegneemt, neemt tevens aanleiding tot opstandig· j A
heid bij velen weg, en doet daarmede goed werk. Het is daarom, 1 l
dat het Internationaal Arbeidsbureau en de Volkenbond,door
er zich mee te bemoeien, nuttig werk kunnen verrichten, dat
geheel op hun weg ligt.
§ 54. De Volkenbonds-organen zullen zich metterdaad bezig
houden met de poenale sanctie.
Het InternationaalArbeidsbureau en ook de Volkenbond zelf i
zal zich metterdaad bezig houden, niet alleen met het heeren-
dienstprobleem, maar ook met dat der poenale sanctie. Beden- 1 .
ken wij slechts, dat zelfs op de 9de intemationale arbeidscon- , ,
ferentie van 7-24 juni 1926 een resolutie is aangenomen (zie
p. 21 van het beknopte verslag van Jhr. Dr. Sandberg), waarin ‘
de conferentie den Raad van Beheer verzoekt, ,,het Internatio-
nale Arbeidsbureau op te dragen de studie naar de sancties,
die in verschillende landen toegepast worden bij schending van
de arbeidsovereenkomst van zeelieden, voort te zetten". De i
gegeven verschrikkelijke cijfers over de gevolgen van poenale
sanctie voor plantagearbeiders doen zien, dat bemoeienis daar-
mee door het Arbeidsbureau nog veel meer noodig is.
Als wij er voorts op letten, dat op de agenda van de in juni
1928 te Genève gehouden Int. Arb. Conf. stond: ,,het voorko- f
men van arbeidsongevallen", en wij zien het aantal gevangenis- I
straffen, klappen en schoppen, die de koelies onder poenale
sanctie in N. Indië treffen, dan zullen ook daarom de interna- 3
tionale arbeidsconferenties zich zeker met de poenale sanctie
gaan bemoeien. I
‘ Als wij zien, dat een groote internationale organisatie als de ‘
wereldzendingsconferentie, die in de eerste helft van 1928 te Q
Jeruzalem gehouden werd, meende over de poenale sanctie en
over den heerendienst haar afkeurend oordeel onomwonden te
moeten uitspreken, dan is het zeker, dat de internationale
arbeidsconferentie, op wier terrein beide vraagstukken geheel
gelegen zijn, zich ook met die beide vraagstukken met bekwamen
spoed zal dienen bezig te houden.
gi
··L'