HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 63

JPEG (Deze pagina), 908.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

’i
jl VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH oosr-mmit. 57
l « de grootkapitaal afhankelijk zijn, en dus als om strijd het be-
° houd der poenale sanctie voorstaan, daar is, bij de zoozeer
verscherpte tegenstellingen in Indië, internationale hulp wel
, zeer gewenscht, opdat eindelijk afdoende ingegrepen worde.
r Nederland had al veel eerder nationaal de kracht moeten ont-
wikkelen om zulk een dwangstelsel, dat zooveel leed op zijn
4 geweten heeft, af te schaffen. Het is menschelijke plicht inter-
nationale krachten te hulp te roepen.
Reeds alleen al door het ter internationale openbaarheid
l brengen der feiten en cijfers zet het Int. Arb. bureau auto-
pi matisch de nationaal verantwoordelijke personen, en groepen
j , van personen, tot krachtiger optreden tegen het geconstateerde
kwaad aan, en zoo wordt ook steun gegeven aan die ver-
antwoordelijke regeerders, die zelf wel van het nut van af-
schaffing der poenale sanctie overtuigd zijn, maar niet de
Y · daadkracht kunnen ontwikkelen om met stevigen slag tegen
A den stroom van hun tegenstanders in te roeien.
i Zoo’n internationaal oordeel opent ook de oogen van de
besten onder de voorstanders van het behoud der poenale
H _ sanctie, waartoe o. a. behooren zij, die zich blind staren op de
goede medische behandeling, die de koelies in de mooie onder-
g nemingshospitalen ondervinden. Ieder planter geeft grif toe,
‘ dat die goede medische behandeling der koelies een welbegrepen
eigenbelang der planters is, wijl de nieuwe koelie-immigrant
j hem j; f 125.- kost, zoodat terugbrenging van het sterfte-
H cijfer voordeelig voor den ondernemer is. Voordeelig voor hem
" is ook terugbrenging van het aantal zieke werkers. Zonder aan
l de goede ziekenzorg een overwaarde toe te kennen, kan men er
i inmiddels den planters en het gouvernement dankbaar voor
zijn deze zijde van het Arbeidsvraagstuk zoo uitstekend geregeld
[ te hebben.
Maar zij die met de inderdaad goede werking dier hospitalen
V zoo ingenomen zijn, vergeten daarbij dikwijls, dat een mensch
nog iets meer noodig heeft dan een gezond lichaam, n.l. een
gezonden geest, waarvan de belangen veelal boven die van
's menschen lichaam uitgaan en zij vergeten daarbij, dat een
Q2 gezonde geest niet wordt aangekweekt met het bovengecon-
'.’ stateerde percentage van gevangenisstraffen en mishandelingen.
Het ongezonde poenale sanctie stelsel maakt dan ook tal van
er rechtstreeks of indirect bij betrokken menschen, voor korte

.3