HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 62

JPEG (Deze pagina), 882.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

’i
56 TWEE ACHTERLI]KE ARBEIDSSYSTEMEN
over onchristelijke ellende in feiten en cijfers uitgedrukt, nog i
schrijft op p. 130 van zijn recent boek: I
,,dat voor heftige verontwaardiging in dezen pennestrijd toch "
eigenlijk geen plaats is" en op p. 132: ,,Met het welslagen der l
ondernemingen, van zeer veel ondernemingen, is een groot al- Q
gemeen belang gemoeid: Het belang, dat gelegen is in de handhaving CY
en in ele ongestoorde voortzetting van een steeds hooger eischen
stellend koloniaal beheer", (Cursiveering van Colijn). IQ
De heer Colijn heeft daarbij eenzijdig op het kapitaalbelang r
gelet; hij heeft de nooden der arbeiders niet gewogen, en V1
vergeten, dat het algemeen belang ook insluit het belang van p ,
de met poenale sanctie werkende arbeiders, en voorts, dat
,,een steeds hooger eischen stellend koloniaal beheer" ook
hoogere eischen stelt op het gebied der arbeidswetgeving.
Een man van zoo’n invloed (nationaal en internationaal) als Y ‘
deze anti­revolutionaire partijleider, diende alleen al om de _
wijze waarop hij de poenale sanctie in zijn boek behandeld l
heeft, veroordeeld te worden, (onder aanneming van de ver-
zachtende omstandigheden, dat hij door het kapitaal te weinig _
heeft geleden, en het te veel heeft liefgehad), tot .... het wonen
in ruste aan de Rivièra zonder meer een eerste rol te mogen j
spelen in het politiek economisch leven van ons land. ‘
Zijn wij te zacht in ons oordeel? Denken wij in verband met
de vele contractanten die om verschillende redenen in de ge-
vangenis terecht komen eens aan hetgeen Tolstoï, over den
misdadiger sprekend, zei: ,,Wij straffen hem, om.dat wij hem tot `
misdadiger maakten, en zij die straffen zijn de ware misdadigers".
Laat dan ieder, die met ons, elk op zijn wijze, verantwoordelijk! i
heid draagt voor het voortbestaan van het poenale sanctie (
stelsel, met ons bedenken: wzj zijn er dus verantwoordelijk
voor, dat nog zooveel gevangenisstraffen, mishandelingen, aan-
vallen en moorden in N. Indië plaats grijpen, wij zijn schuldig, {
maar wij eischen thans ook kort en goed de afschaffing.
§ 53. Internationale hulp gewenscht. W
VVaar, gelijk wij zagen, dus zoo vele en zoo machtige tegen- li
krachten werken, waar bovendien de groote Hollandsch Indische
dagbladen op het oogenblik vrijwel alle van het samenspannen­
E al