HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 61

JPEG (Deze pagina), 920.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

[ VOOR INBOORLINGEN rn NEDERLANSCH OOST­INDIlï 55
hunne functiën ontheffen, indien illoyale methoden worden
j toegepast". Hij noemt echter geen enkel voorbeeld van zulke
j illoyale methoden, hij suggereert ze slechts. De grootonder·
. nemers hebben anders over de ambtenaren, die, gelijk wij zagen,
I aan de koelies percentsgewijs veel gevangenisstraf en weinig
geldboete opleggen, zeker niet te klagen. Er zijn slechts zeer
i weinig ambtenaren, die zich tegen het bestaande instituut uit­
I spreken en het zijn juist zij, die veelal bloot staan aan een hef-
tige bestrijding in de kapitalistische I-Iollandsch­Indische pers,
terwijl zij, die ondernemersfreundlich zijn, kans krijgen voor
of na hun pensionneering in dienst van het grootcultuurkapitaal
te komen. Diè gevaren noemt de heer Colijn niet, maar hij zegt
j op p. 137 wel, ,,dat bij deze aangelegenheid betrokken regeerings~
, organen den laatsten tijd zeer weinig tactvol zijn opgetreden"
F en hij bedoelde hier niet mee, dat de Indische Regeering niet
j snel genoeg op de p. s. afschaffing aanstuurt, maar te snel.
« Zoo poogt deze machtige partijleider en Oud-Minister zonder
feiten te noemen de Regeering en de Regeeringsambtenaren
ein te schüchtern, en de p. s. zoo lang mogelijk op de onder~
" nemingen te houden. ‘
Maar het meest bevreemdt, dat de heer Colijn in de 18 blad-
zijden druks, die hij in zijn boek aan de poenale sanctie wijdt,
met geen woord spreekt over de argumenten van hen, die de
p. s. afgeschaft willen zien, dat hij geen woord over heeft
voor verbetering van de misstanden, die de arbeiders physiek
en moreel aan den lijve voelen.
Als in een klein economisch milieu zoo veel blanke en bruine
opzichters door hun arbeiders vermoord of aangevallen worden,
. als er jaarlijks honderden arbeiders geslagen, en duizenden (die
elders niet strafbaar zijn), in de gevangenis geworpen worden,
dan dient men toch ook dat leed en onrecht te wegen, en zeker
dient een protestantsch christenstaatsman als Colijn niet te
verzwijgen, dat kort voor zijn boek verscheen de groote protes-
tantsch christelijke wereld-zendingsconferentie, dit jaar te _]`eru~
zalem gehouden, de poenale sanctie, evenals den heerendienst,
rechtaf veroordeelde.
j Het is verder onbegrijpelijk, dat de heer Colijn, die blijkens
zijn boek een nieuwe studie van de Ned. Indische koloniale
vraagstukken heeft gemaakt, en die dus kennis genomen moet
hebben van de argumenten der tegenstanders van de p. s.
%