HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 59

JPEG (Deze pagina), 864.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE 53
,,dat het onverantwoordelijk zou zijn aan cultuur en lands-
belangen in de buitengewesten van de hoogste orde, on-
" berekenbare schade te doen door toe te geven aan eischen
van een op effect berekend ethisch dilettantisme op het
terrein van het koelievraagstuk".
Wie dus aan het groot getal moorden en aanvallen op assis-
, tenten en mandoers een eind wil maken, wie een systeem aan-
beveelt, waarbij minder koelies opgehangen, (dood)getrapt en
geslagen zullen worden, wie zulke arbeidsverhoudingen, waarbij
vele duizenden koelies jaarlijks onnoodig in de gevangenis
worden geworpen, veroordeelt, en daarbij op den reëelen bodem
der naakte feiten en verschrikkelijke cijfers staat, die wordt
gehoond met: ,,op effect berekend ethisch dilettantisme".
Mr. j. Gerritzen, oud­Directeur der javasche bank, oud­lid
van de Tweede Kamer, schreef in 1926 in zijn boek: ,,De wel-
i vaart van Indië" op p. 76, ,,dat het instituut der poenale sanctie
in het algemeen belang, t. w. ten behoeve van de noodzakelijke
verdere ontwikkeling der buitengewesten onmisbaar is".
Wij vragen slechts:
1) En Malakka dan?
2) Zegt de jaarlijksche vergeefsche vraag naar tienduizenden
poenale sanctie arbeiders niets?
3) Ontwikkelde de sterk toegenomen bevolkings-rubber­cul- .
tuur de buitengewesten niet zonder p. s., en zelfs in
sneller tempo dan de ondernemers-rubbercultuur dat deed?
4) Zijn er enkel eischen voor het kapitaal en niet voor den
arbeid in het productieproces?
- 5) Ziet gij de schrikbarende percentages gevangenisstraffen,
mishandelingen en aanvallen voor normaal aan?
Hoe alle objectiviteit bij de beantwoording der laatste vraag
zoek kan zijn, toonde in 1927 Mr. Fruin, die in den Volksraad
de belangen van het rubber- en tabakskapitaal vertegenwoordigt.
Hij durft het aan de poenale sanctie als een opvoedend stelsel
te schilderen en hij leefde in de overtuiging, dat de aanval op
de poenale sanctie was afgeslagen. Ook de voor het oliekapitaal
in den Volksraad zittende Prof. Mr. Oppenheim vergeleek in
1927 de excessen van de poenale sanctie slechts bij die van
den groentijd der studenten. Hij besefte niet het verschil tusschen
studentengrappen en bloedigen arbeidersernst.
_ Kortom de belanghebbenden, ond.er wie wij Mr. Buffart
'*’ _