HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 58

JPEG (Deze pagina), 841.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

52 ’rwEE_ ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
terwijl wij weten, dat de Hollander eerder tot het leeren van
vreemde talen overgaat dan de Engelschman. Wij zijn ook
hierin echter thans op Sumatra bij Malakka ten achter, want het E
Europeesche personeel op de Sumatraansche ondernemingen
kent bijna nooit javaansch, maar ik_houd mij er van overtuigd,
dat bij vrijen arbeid de Sumatra­assistenten eerder die taal
zullen leeren ;. de gemakkelijke p. s. maakt het thans overbodig «
zich moeite te geven voor het afleggen van een examen in die
taal. Weer is dus de conclusie: het heele arbeidssysteem dient
gewijzigd te worden.
Ook Ceylon kent het arbeidsvraagstuk met importkrachten
zonder poenaal gesanctioneerde immigratie-contracten.
Wij citeeren daarover uit het Landbouwtijdschrift der Vereen.
van landbouwconsulenten in N. Indië No. 3 van Sept. 1926,
p. 179: .
,,Het arbeidsvraagstuk levert in Ceylon geen moeilijkheden,
dank zij de onbeperkte mogelijkheid tot import van werkkrach-
ten (tamils) uit Zuid-Indië. In totaal zijn er ongeveer 500.000
op de ondernemingen werkzaam, waarvan een groot deel perio-
diek naar Indië terugkeert. jarenlang werden tusschen de
100.000 en 200.000 koelies per jaar ingevoerd, terwijl een iets
kleiner getal jaarlijks terugkeerde. In 1924 en 1925 bedroeg
door de opleving der cultures (vooral rubber) de import ruim
250.000 per jaar, terwijl slechts 160.000 per jaar terugkeerden.
De werving en dienstvoorwaarden worden geheel beheerscht
door de Indian Emigration Act van 1922. Het wervingssysteem,
onder leiding van het Ceylonsche Department of Indian Immi· g
grant Labour is soortgelijk als dat in Malakka. Door alle kosten
voor werving en` terugzending ten laste te brengen van het
Immigration Fund, waaraan alle ondernemingen op een basis
van beplant oppervlak bijdragen, zijn financieele schadeposten
voor bepaalde ondernemingen door wegloopen of ronselen door
anderen uitges1oten."
§ 51. Prof. Mr. Treub en vele anderen voor het behoud van
de poenale sanctie.
De Nederlander, die afschaffing van de poenale sanctie voor-
staat, heeft het niet gemakkelijk; Oud Minister Prof. Mr. Treub
voegde hem op 1 Mei 1923 toe: .