HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 57

JPEG (Deze pagina), 845.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

il
voort INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOST·INDIë 51
8 Aug. 1927 met 34 tegen 9 stemmen verworpen heeft de motie
l Middendorp, die luidde:
,,De Volksraad
[ Overwegende, dat ook om redenen van internationaal be-
, lang, afschaffing van de p. s. op de z.g. koelie-contracten
l noodzakelijk is, en dat hiermede een onmiddellijk begin
l behoort te worden gemaakt; spreekt de wenschelijkheid uit,
dat na 1 jan. 1928 geen enkel reëngagementscontract
en na 1 jan. 1930 geen enkel immigratie-contract onder
poenale sanctie zal mogen worden gesloten".
§ 50. Het arbeidsvraagstuk in Malakka en in Ceylon zonder
poenale sanctie geeft geen moeilijkheden.
Dat ook op de immigratie-contracten de p. s. kan worden
l gemist, bewijst Mczlakka, waar reeds 5; 6 jaar geleden dit stelsel
is afgeschaft. Om de werkgevers, die koelies uit Madras lieten
komen, te vrijwaren tegen het nadeel, dat zij de daarvoor
bestede gelden kwijt zouden zijn, als-anderen hen die arbeiders
aftroggelden, is daar een ,,Immigration Fund" gevormd, waar-
· aan alle werkgevers, die Voor­Indiërs in dienst hebben, naar
rato van het aantal arbeiders, bijdragen. Dat fonds, dat door
ä eene commissie beheerd wordt, betaalt niet alleen de uitzendings­
j ï kosten dier arbeiders aan de werkgevers terug, maar dat fonds
i zorgt later ook voor de terugreis der werklieden naar Madras.
Op die wijze hebben de ruim 200.000 Voor­lndische arbeiders
in Malakka hun vrijheid behouden en zijn zij niet jaren achter-
een afhankelijk van één werkgever. Irriteert het eene milieu
hen, dan zoeken zij een andere onderneming op. Voor Chineezen
i is dat immigratiefonds in Malakka zelfs niet een.s noodig ge­
bleken. Bovendien verklaart Mr. Vreede, het hoofd van het
” Kantoor van Arbeid, in zijn Rapport van eind 1928 over Malakka,
dat de arbeid op de ondernemingen aldaar werkelijk vrij is, ,,en
dat niettemin ruim voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn".
Een aanwijzing, dat bij vrijen arbeid de assistent zich meer
j Y aan den koelie gelegen laat liggen, geeft ons Dr. Heyting, die
1 in zijn Indische Gidsartikel van September 1926 mededeelt,
dat in Malakka door het Europeesche personeel in de jaren
g 1921 tot en niet 1924 examen in de Tamil- en Telugu talen
werd afgelegd respectievelijk door 51, 113, 60 en 56 candidaten,
li