HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 55

JPEG (Deze pagina), 855.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

l
2
vooR INBOORLINGEN m NEDERLANDSCH oosr-mmä 49
wordende loon, meer arbeiders naar de grootcultures op Sumatra.
komen. Dat hoogere loon kan betaald worden, omdat het werf-
systeem bij poenale sanctie, gelijk wij zagen, zooveel duurder
is dan bij vrijen arbeid met een immigratiefonds als op Malakka.
Maar hooger loon kan ook betaald worden, omdat de groot-
cultures ten deele zeer hooge dividenden uitkeeren en groote
l tantièmes geven b.v. in de monopolie­cultuur van Delidekblad,
terwijl ook bij minder winstgevende cultures men ziet dat,
indien de arbeidsloonen of andere onkosten stijgen, op ander
gebied meer uitgespaard wordt, en dat dan alle krachten worden.
ingespannen, om o. a. door zaadselectie, tot hoogere productie
te komen. Dit laatste leerde de suiker, dat leerden in het afge-
loopen jaar ook de proeven met selectie in de rubber, terwijl
V diezelfde rubbercultuur in de malaisejaren 1921-­’23 een voor-
beeld gaf, hoe de productiekosten, omdat het moest, met 5; 30%
p blijvend konden worden teruggebracht, terwijl voordien alle
p planters dachten, dat al zoo economisch mogelijk gewerkt werd.
1 § 49. Snelle afschaffing der p. s. is geboden, zoowel voor re-
engagements­ als voor immigratie-contracten.
Er is dus alle reden om het p. s. systeem zoo snel mogelijk
af te schaffen met het oog op:
l 1) de vele gevangenisstraffen der koelies.
A . 2) de vele mishandelingen der koelies.
3) de vele aanvallen op opzichters.
. 4) de te lage loonen der koelies.
5) de ontwikkeling der buitengewesten.
Reeds direct zou dit mogelijk zijn met de p. s. op reëngage­
mentscontracten. Er is toch immers geen voldoende reden om
lieden, die reeds drie jaar of langer op eene onderneming werk-
ten, en die daar willen blijven werken, nog weer dien abnormalen
arbeidsdwang met zijn vele slechte gevolgen op te leggen. De
onderneming heeft immers niet, als bij een immigratiecontract
f 100.-- à / 150.-- te betalen, om zoo’n arbeider op Sumatra’s
Oost Kust te krijgen, hij is er al en hij is zelfs al geroutineerd
in zijn werk. Alleen op Sumatra’s O. K. waren in 1926, indien
geen reëngagements­contracten onder p. s. hadden gesloten
mogen worden, 135.423 contractanten, waarvan 20.343 vrouwen,
l vrij gebleven van de gevolgen der p. s. In dat zelfde jaar sloten
4

J