HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 52

JPEG (Deze pagina), 897.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

’i
j i
46 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
zouden kunnen komen. Dat de vrije arbeiders hooger loon verdie-
nen kunnen, blij kt ook uit de loonen, die de bevolkings-rubbercu1- 1
tuur, die absoluut zonder p. s. werkt, aan haar arbeiders uitbetaalt. 1
Dat de p. s. tevens door dure er aan verbonden organisatie i
de loonen te laag moet houden, blijkt ook uit de vergelijking i
van het vrije arbeidsstelsel te Malakka (dat uit Voor-Indië ,
200.000 koelies noodig heeft) met het stelsel der p. s. dat voor
Sumatra’s O. K. ook ruim 200.000 koelies van elders betrekt. A
Mr. Buffart, een onverdaoht getuige dus, zegt daarvan op
p. 482 van zijn artikel, dat in 1927 in Koloniale Studiën ver- jj
scheen: g
,,Het beste komt het groote verschil tusschen beide stelsels
uit in de kosten per werkdag daarvoor. Volgens Dr. Heyting l
kwam de bijdrage aan het Indian Immigration Fund in 1924 1
neer op 2% cent per werkdag. Ik geloof, dat hij daarmede wel
wat aan den goedkoopen kant is, want in een vrij normaal jaar i
kwamen, volgens van den overwal ontvangen gegevens, die kosten
neer op 5,6 cent per werkdag. Het groote voordeel van dat fonds
is dan ook, dat in voor de bedrijven gunstige jaren een grootere
bijdrage per kwartaal wordt geheven dan in de ongunstige jaren;
tijdens de malaise bedroeg die bijdrage slechts M; dollar per
arbeider. Hoe dan ook, deze kosten steken wel zeer gunstig af I
bij die van den werkgever in onze buitengewesten, welke neer-
komen op circa 13 centen per werkdag". ,
Hieruit blijkt, dat ook volgens Dr. Buffart bij vrijen arbeid
S cent -­ volgens Dr. Heyting zelfs ruim 10 cent - per werkdag
meer aan den koelie betaald kan worden, dan bij den tegenwoor-
digen arbeid onder poenale sanctie. Wij hebben. daarbij boven- 1
dien te bedenken, dat die 13 centen per werkdag door Dr.
Buffart becijferd, steeds meer zullen worden, omdat de poenale
sanctie de natuurlijke tendenz heeft den ondernemers steeds
duurder te staan te komen. Brengt men b.v. den driejarigen
duur der immigratie-contracten tot een jaar terug, en daaraan
ontkomt men niet bij de immers voorgenomen afschaffing der
poenale sanctie, dan zullen de werfkosten van een immigratie-
contractant, meer dan f 100.- al spoedig niet met 13, maar
met 26 en meer cent per werkdag op het bedrijf drukken. Ver-
gelijkt men daar nu eens mede de 2 %,‘ cent per werkdag, die vol-
gens Dr. Heyting of de 5 à 6 cent, die volgens Dr.‘Buffart op
de ondernemersbalans bij den vrijen arbeid in Malakka per
1