HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 50

JPEG (Deze pagina), 894.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

al
V
44 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
de werking van het stelsel der p. s. niet, hij ontleedt geen ar-
beidssysteem, hij toont zich plotseling opstandig, als hij geïrri­ a
riteerd wordt. Hem ontbreekt bovendien een strijdbare vakver-
eeniging, wier leiders de problemen, waarvan zij een inzicht i
trachten te krijgen, zoo goed mogelijk verwerken. Dit is ook
de reden, dat de koelies na afloop van het contract in grooten
getale een nieuw contract sluiten. Al dient hierbij direct opge- H
merkt te worden, dat daar ook toe bijdraagt het voorschotsys-
teem en het dobbelen, dat vaak door de bruine en soms door de j
blanke opzichters wordt aangemoedigd, want een koelie, die
in de schuld zit, zal daar hij voor het reëngageeren een voorschot
van f 20.- krijgt, plus een geschenk van f5.- (veldkoelies I
krijgen zelfs f 21.- als geschenk), gauw geneigd zijn zoo’n reën-
gagementscontract van 13 maanden te teekenen.
Het heele systeem van p. s. dient echter vooral daarom snel
door vrijen arbeid vervangen te worden, wijl een slechte assistent
of mandoer bij dit systeem evenveel of meer uit den werkman,
die immers niet wegloopen kan, haalt, dan een betere collega,
terwijl slechts bij vrijen arbeid de beste mandoers en de beste
assistenten, die veel en goede arbeiders weten te krijgen en te I
houden, direct van veel grooter nut worden. Het werk van i
den arbeider wordt bovendien zuiverder op geld gewaardeerd ­. ,
bij een vrij arbeidssysteem. H
§ 46. De N. I. wetgeving belemmert vrijen arbeid.
De tegenwoordige wetgeving bemoeilijkt bovendien het enga-
geeren van vrije arbeiders in hooge mate. Een Chineesche vrije
arbeider b.v. die N. Indië binnenkomt, dient f 100.- voor zijne 0
toelating te betalen, maar dezelfde man, onder poenaal gesanc-
tioneerd contract in N. I. binnenkomend, is van die betaling
vrijgesteld. Zoo gaat de Indische wetgeving den vrijen arbeid
tegen en stelt zij een premie van f 100.- op het werken onder
p. s. Reeds in het Augustusnummer 1923 van Kol. Studiën p. 34
vestigde de Duitscher Hellfrich daarop vergeefs de aandacht
met de woorden:
,,'l`erwijl in de naburige Engelsche koloniën alles gedaan wordt
om Chineesche arbeidskrachten naar de dun bevolkte streken
te trekken, verlangt de Indische Regeering van elken immigrant
f 100.-. De ontsluiting der buitenbezittingen wordt echter
vertraagd en bemoeilijkt, wijl men den stroom van naarstige
ä
J