HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 48

JPEG (Deze pagina), 837.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

42 TWEE ACHTERLI]KE ARBEIDSSYSTEMEN
Ook dit is een verschrikkelijke aanklacht in cijfers tegen het
arbeidsstelsel, dat geen premie op takt stelt. We lezen dan ook
in het verslag van de Arbeidsinspectie over 1926 op p. 78 voor
Sumatra’s O. K.:
,,Gedurende het verslagjaar kwamen 53 koelie-aanvallen voor;
2 dezer aanvallen hadden plaats op een beheerder; in 27 gevallen
was de aangevallene een assistent, in 24 gevallen een tandil
of mandoer.
Twee tandils en een mandoer kwamen als gevolg van den
aanval om het leven.
In vele gevallen hadden deze aanvallen plaats als gevolg van
een minder tactvol optreden van het toeziend personeel; zoo
kon men in 15 gevallen hardhandig optreden (slaan, schoppen,
duwen o. i. d.) als oorzaak aanwijzen, terwijl in 6 gevallen be-
leediging of het toevoegen van ruwe, krenkende woorden als
zoodanig werden onderkend. Eenige malen werd een aanval
veroorzaakt door bemerkingen op het werk, het niet toestaan
van gunsten (vrijen dag) of iets van dien aard. Somtijds echter
lagen persoonlijke kwesties als vrouwen perkara’s of loonkwes-
ties e. d. aan het gebeurde ten grondslag.
In 12 gevallen was meer dan één koelie bij den aanval be-
trokken."
§ 44. Het ontwakende Oosten verdraagt dit achterlijke stelsel
niet langer.
Ook het aantal aanslagen neemt zeer toe, gelijk op 8 Oct.
1928 de Voorzitter van de A.V.R.O.S. Mr. Buffart in zijn jaar-
rede moest constateeren. Hij zocht daarbij voor veel aanslagen
een communistischen ondergrond. ‘Nij, die weten, dat conser-
vatieve Europeanen in Indië veel van hetgeen zij niet begrijpen,
en wat hen onaangenaam is, communisme noemen, zoeken de
verklaring voor het grooter aantal aanvallen in het achterlijke
arbeidssysteem, dat door het ontwakende Oosten niet langer
verdragen wordt en in het feit, dat de Oostersche werkman
langzamerhand dezelfde eischen omtrent zijn behandeling gaat
stellen als de Westersche. VV el zegt Mr. Buffart, gelijk wij bij de
klapzaken zagen, dat de arbeider zich meer bewust wordt van
zijne rechten en meer klaagt, maar die klachten maken aan de
mishandelingen en aan het irriteerende van het stelsel geen
einde. Slechts wegneming van dit stelsel zal de jaarlijksche