HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 46

JPEG (Deze pagina), 892.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

40 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
§ 42. Door de poenale sanctie worden veel arbeiders geslagen.
Een andere rubriek cijfers, die leed, dat de poenale sanctie
veroorzaakt, in beeld brengt, is die der berechte mishandeling-
zaken. Dat aantal toont zelfs in de jaren 1921-1926, waarin
telkens openlijk in woord en geschrift op de nadeelen van het
poenale sanctie systeem gewezen werd, en waarin de maat-
schappijen o. a. met circulaires en op andere wijze het slaan
van arbeiders door opzichters krachtig poogden tegen te gaan,
een bedenkelijke stijging n.l. 118, 74, 234, 279, 385 en 460.
Als men daarbij bedenkt, dat de maatschappijen het
slaan van arbeiders door opzichters een reden tot ontslag noemen,
en men ziet dan toch deze stijging van het aantal berechte
klapzaken, dan bewijst dit hoe het arbeidsstelsel verantwoordelijk
is, en hoe de personen die geslagen worden, maar ook die slaan,
gebaat zouden zijn bij een krachtige regeering die aan het
stelsel den genadeslag toebrengt.
Mr. Buffart, de voorzitter van de A.V.R.O.S. (Algemeene
Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra)
en oud (Katholiek) lid van den Volksraad, schreef koudweg op
p. 487 van Koloniale Studiën juni 1927, nadat Stokvis de be-
kwame strijder voor afschaffing der poenale sanctie hem boven-
staande, toen tot en met het jaar 1925 bekende getallen had
voorgehouden: ,,Het aantal van dergelijke zaken zal in de toe-
komst vermoedelijk nog meer stijgen, niet omdat het kwaad
toeneemt, maar omdat de arbeider, steeds meer bewust van zijn
rechten, in veel meer gevallen dan vroeger klaagt". Een erkenning
dus van het feit, dat veel meer klapzaken, dan dit groote aantal
jaarlijks berechte in werkelijkheid voorkomen.
Met de gebezigde woorden, over het meer bewust worden
van den arbeider, wordt m. i. van die onverdachte zijde boven-
dien geconstateerd een belangrijk politiek verschijnsel, dat ons
ernstig waarschuwt, dat de poenale sanctie zeer snel moet
worden afgeschaft.
Vermelden wij nog, dat het aantal door koelies aangebrachte
klachten wegens ,,slaan" in 1926 bedroeg 471 (hiervan werden dus
460 berecht) 11.1. 13 tegen administrateurs, 65 tegen assistenten
en 393 tegen mandoers. Hoeveel hiervan ontslagen zijn is mij
niet bekend.
Af en toe is die mishandeling zoo ernstig, dat het den geslagene
of geschopte het leven kost: De heer Kerkkamp op 2 Nov.
a