HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 43

JPEG (Deze pagina), 876.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE 37
Hoe erg de verwaarloozing der arbeidersbelangen door den
heer Colijn en vele andere spreekbuizen van het groot kapitaal
is,bij hun actie tegen de afschaffing der poenale sanctie, moge
blijken uit den inhoud der volgende paragrafen.
§ 40. Het aantal arbeiders dat door de p.s. in de gevangenis
komt is exorbitant hoog.
De laatst verschenen crimineele statistiek, die over 1926,
geeft op p. 158 als het aantal in dat jaar alleen wegens overtre-
dingen van de koelie-ordonnantie in heel Ned. Indië veroor-
deelden: 34.210 n.l. 31.216 inlanders, 2.975 vreemde oosterlingen
(dus meest Chineezen) en 19 Europeanen. Op het aantal contrac-
tanten dat in 1926 gelijk wij zagen van i 300.000 tot i 340.000
opliep, kwamen er dus in heel Indië ruim 34.000 of i 10 % met
den strafrechter in aanraking. Daarvan werden er slechts 3.759
tot geldboete veroordeeld, zoodat dus 30.451 arbeiders in een
jaar in de gevangenis terecht kwamen, en dat voor overtredingen,
die vrijwel nergens ter wereld meer overtredingen zijn. Des te
onrechtvaardiger is het dus, dat overtreders der Koelie-ordon-
nantie zoo dikwijls met hechtenis gestraft worden. Als wij dan
ook in de genoemde crimineele statistiek lezen, dat wegens
allerlei overtredingen (dus die der Koelie-ordonnantie inbegre-
pen) van de in het jaar 1926 in Indië 418.766 veroordeelden er
348.615 geldboete kregen, dan mogen wij voor de overtredingen
der Koelie-ordonnantie percentsgewijze meer geldboeten en
minder hechtenis verwachten. Het tegendeel is echter waar:
van de 34.210 wegens die overtreding der poenale sanctie
wetgeving veroordeelden kwamen er 30.451 in 1926 in de ge-
vangenis en kregen er slechts 3.759 geldboete.
Diezelfde crimineele statistiek deelt mede, dat van die 34.210
gestraften er 15.755 op Sumatra’s Oostkust thuis hoorden.
«Vij merken bij bovenstaande cijfers uit de crimineele statis-
tiek (samengesteld op het hoofdkantoor van het gevangenis-
wezen) op, dat ze niet geheel overeenstemmen met de cijfers
op p. 116 van het Verslag van de arbeidsinspectie over 1926,
die zeggen, dat er op Sumatra’s Oostkust waren 215.762 con-
tractanten, waarvan er gestraft werden wegens overtreding
van de Koelie-ordonnantie 10.060 en wegens andere overtre-
dingen 2.777.
~ Ofschoon opheldering gewenscht is, nemen we aan, dat het