HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 773.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

34 TWEE ACHTERLIJKE ARBE1DssYsTEMEN
1 Jan. 1919: 228583.
1 ,, 1921: 216423.
1 ., 1922: 193284.
1 ,, 1926: 196708.
1 ,, 1927: 223219.
1 juli 1927: 231445.
1 ,, 1928: 245136.
Van die op 1 Jan. 1927 ter Oostkust van Sumatra 223219 aan-
wezige contractanten waren: 27133 Chineezen, 142217 Javanen,
52602 javaansche vrouwen en 1250 Voor-Indiërs.
Al deze cijfers zijn genomen uit de verslagen van de arbeids-
inspectie met uitzondering van de twee getallen Juli 1927 en
juli 1928 betreffende, die ontleend zijn aan de telegrammen
in de N. Rott. Courant over een op 8 Oct. 1928 te Medan gehou-
den rede door Mr. Buffart, de Voorzitter van de A.V.R.O.S.
(Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van
Sumatra), die toen mededeelde, dat dit laatst genoemde aantal
contractanten voorkwam op een totaal aantal arbeiders van
291239 in de cultures aldaar.
Hieruit is dus direct te lezen, dat het werken met arbeiders
onder een poenaal gesanctioneerd contract geen uitzondering,
maar het alles overheerschende arbeidssysteem in de groot-
cultures is, terwijl de inlandsche rubbercultuur, die zich de laatste
jaren veel en veel sneller uitbreidt dan de plantage­rubbercultuur,
honderden H.A. op de buitengewesten ontgonnen heeft uitslui-
tend met vrije arbeiders.
§ 38. Behoefte aan een krachtige Regeering.
Uit het aantal contractanten, dat de laatste zes jaren weer
een aldoor stijgende, in plaats van een aldoor dalende lijn ver-
toont, gelijk uit de boven gegeven cijfers van 1922 tot 1928
voor de Oostkust van Sumatra blijkt, valt direct te concludee-
ren, dat die lijn niet in de richting van geleidelijke of plotselinge
afschaffing wijst, en zoo wijst die lijn dan ook tevens aan de
verkeerde richting van ons koloniaal beleid in de laatste 6 jaren.
Er is behoefte aan een krachtige regeering, die deze lijn durft
ombuigen, tegen het verlangen van het groot-kapitaal in.
Toch wezen verantwoordelijke regeerders, 0.a. de Gouverneurs-
Generaal Idenburg, v. Limburg Stirum en de Graeff reeds meer