HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 39

JPEG (Deze pagina), 824.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSEMENT, EN7. 33
uitzonderlijk voorkomt, en waar zij voorkwam zelfs gemist
kon worden, gelijk o. a. Ceylon en vooral het Maleische
schiereiland Malakka, met respectievelijk 500.000 en ruim
200.000 geïmporteerde Voor-Indische werklieden, toont.
2) dat die straf op contractbreuk van schepelingen bovendien
slechts geldt voor den kortst mogelijken duur n.l. van
één reis, waarna ieder matroos vrij is aan te monsteren op een
ander schip of bij een andere maatschappij of onder een
anderen kapitein of op een ander traject.
3) dat ook aan die poenale sanctie voor scheepsvolk in de
laatste tijden getornd wordt. Zoo is in Oct. 1928 in Nederland
een wetsontwerp ingediend, in de memorie van toelichting
waarvan te lezen staat:
,,1-Iet beginsel van de gelijkstelling in rechte van den
,,schepeling met andere arbeiders bracht mede op den
,,schepeling ook dit algemeene beginsel van overeenkom-
,,stenrecht toe te passen, dat de eenvoudige wanpraestatie,
,,het bloote zich onttrekken aan een overeenkomst, wel
,,gevolgen heeft van burgerrechtelijken aard, doch niet
_ ,,het nemen van strafmaatregelen rechtvaardigt. Inge-
,,trokken zijn op dien grond de bepalingen van het wetboek
,,van strafrecht houdende strafvoorstellen van de dusge-
,,naamde eenvoudige desertie. Alleen desertie onder zoo-
,,danige omstandigheden, dat daarvan gevaar voor schip,
,,opvarenden of lading is te duchten blijft een strafbaar
,,feit."
4) dat gevangenisstraffen bij de toepassing der poenale sanctie
op de Ned. Indische ondernemingen jaarlijks een zeer groot
percentage der arbeiders blijkt te treffen.
§ 37. Hoeveel arbeiders bij de P(oenale) S(anc1:ie) betrokken zijn.
Gaan wij na, hoeveel arbeiders onder de Ned.-Indische poenale
sanctie schade lijden.
Volgens het laatste, d. i. over 1926 verschenen Regeerings-
verslag van de arbeidsinspectie, gepubliceerd door het N. I.
Kantoor van Arbeid, waren er op 1 januari 1926 in alle buiten-
gewesten van Nederlandsch-Indië totaal 299.022 en op 31 Dec.
1926 zelfs 341.338 zulke contractanten aanwezig.
Voor het belangrijkste groot cultuurgewest, het gouvernement
Sumatra’s Oostkust, ziet het contractantenlijstje er als volgt uit:
3