HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 34

JPEG (Deze pagina), 856.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

28 TWEE ACHTERLI]KE ARBEIDSSYSTEMEN
zijn er nu dagelijks eenige honderden koelies in vasten loondienst,
à f 0,50 per dag, zonder dat er veel verloop is onder het werk-
volk. Een vaste arbeidersstand is zich gauw genoeg gaan vormen.
En ook bij tijdelijke werken zijn vele honderden koelies tegen
betaling aan den arbeid, beter gecontroleerd en met meer routine
dan met heerendienst mogelijk is, terwijl het wegwerk veel sneller
cn op het juiste oogenblik kan geschieden.
«Vij zien ook hier dus weer, dat de beste menschen te goeder
trouw uit conservatisme vaak meenen, dat de een of andere
arbeid slechts op de oude, hun bekende, primitieve wijze het
best verricht kan worden.
§ 32. Heerendienstafschaffingsplan op korten termijn gevraagd.
Wie bovenstaande, in tal van paragrafen ontwikkelde, be-
zwaren tegen heerendienst heeft gevolgd, begrijpt dat ik mijn
betoog op 21 juni 1928 eindigde met de vraag, of de Regeering
bereid was den Volksraad een heerendienstafschaffingsplan op
korten termijn voor te leggen.
De Regeering bleef na eenig debat van oordeel. (Hdl. p. 717)
,,dat de afschaffing op korten termijn niet wel mogelijk is". Haar
toezegging op 3 juli 1928 was slechts (Hdl. p. 611) ,,dat zij wel
bereid is om te gelegener tijd aan den Volksraad mede te deelen,
voor welke gebiedsdeelen aan een voorbereiding van de vervan-
ging van den heerendienst door een belasting in geld al dadelijk
kan worden begonnen."
Wij kunnen niet tevreden zijn met zulke vage voorbereidings-
plannen, die alleen voor enkele gebiedsdeelen gelden. Blijvende
druk op de Regeering is dus gewenscht. Zoowel hier als bij de
poenale sanctie geldt het: ,,frappez, frappez toujours/’
Misschien zal dan, mede onder den te verwachten interna-
tionalen moreelen druk, de eisch tot spoedige algeheele snelle
afschaffing van dit achterlijke stelsel voor heel Indië ingewil-
ligd worden.
Te bezien zal staan of de toezegging, die blijkens de telegram-
men op 13 Nov. 1928 door den Directeur van Binnenlandsch
Bestuur in den Volksraad gegeven werd, n.l. dat de Regeering
een regeling tot opheffing van de heerendiensten in de buiten-
gewesten in voorbereiding heeft, veel verder gaat dan boven-
staande toezegging. Het is te hopen. In elk geval is dan de regee- .
ringsopvatting ten goede gewijzigd, tegen het advies der hoof-