HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 30

JPEG (Deze pagina), 847.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

24 TWEE AcHT1£RL1j1<E ARBEIDSSYSTEMEN
ter controle aanwezig kan zijn (bij groote werken meestal wel,
bij kleine niet), omdat hij zijn eigen veldarbeid heeft te verricl1­ `
ten, en houden wij verder voor oogen, dat b.v. een Boegineesch
dorp als regel geen dorpskom heeft, maar dat de huizen er als
boerenhoeven verspreid, dus ver uiteen liggen, zoodat maande-
lijksch contact van het dorpshoofd met al zijn heerendienstplich-
tigen die uit moeten komen al tot de onmogelijkheden behoort,
dan doen wij beter maar te bekennen, dat van nominatieve
staten van heerendienst- en gemeentedienstplichtigen toch veelal
weinig terecht zal komen, en dan nog alleen ten koste van een
moeite en controle, die dit heele achterlijke heerendienstsysteem
niet waard is, zoodat ook hier de conclusie moet zijn: zoo snel
mogelijke afschaffing van deze onbillijke en niet goed te contro-
leeren belasting. I
Ook van de hoogere hoofden en de bestuursambtenaren eischt
de controle dus veel tijd, terwijl alle fouten van het stelsel en _
van de toepassing het bestuur in discrediet brengen.
Ik ben dus niet overtuigd van de juistheid van de woorden
uit de Memorie van Antwoord der Regeering (1928):
,,De door de Regeering met behulp van het bestuursdepar-
tement uitgeoefende controle moet ten deze voldoende worden
geacht."
M.i. kàn de controle bij dit stelsel niet voldoende zijn. Maar
zoolang het bestaat, ware het m.i. nuttig op de werking van het
stelsel een betere controle te laten uitoefenen dan thans geschiedt.
Een inspectie niet bij Agrarische Diensten, maar bij het Kantoor
van Arbeid ondergebracht, zou tevens het voordeel hebben,
dat de hoofden van gewestelijk bestuur voelden, dat een niet
onder hen of hun departement staand orgaan rapporten over
de werking van het stelsel uitbracht. Aan de Regeering zou
toch de beslissing blijven, over hetgeen in zulke rapporten gead-
viseerd werd.
In elk geval zou ik gaarne vernemen, waarin de controle van
het heerendienstwerk en de heerendienstjaarstaten door de
Regeering met behulp van het departement bestaat.
§ 27. Bij heerendienst komen jaarlijks duizenden in de gevan-
genis, bij geldbelasting niet.
Tot de politieke nadeelen van deze belasting in arbeid behoort
ook nog het strafrechtelijke gevolg. In de meeste afdeelingen