HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 19

JPEG (Deze pagina), 868.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

VOOR INBOORLINGEN in NEDl€RI.ANDSCH oosr-rnnriê 13
in arbeid te doen hebben, plaatselijk zeer verschillend en per-
soonlijk zeer ongelijk.
Dat de druk plaatselijk zeer ongelijk is, blijkt uit het uiteen-
loopend aantal gevorderde diensten in de verschillende onder-
afdeelingen, maar ook uit de verschillende afkoopsommen, die in
‘ de verschillende gewesten gevorderd worden, ja zelfs in de ver-
schillende deelen der gewesten is die druk niet gelijk. Dat een
inlander te Makassar zijn heerendienst voor f 5.-- mag afkoopen,
terwijl bijna overal daarbuiten in Celebes f l0.- betaald moet
worden, geeft ontevredenheid bij velen in den lande, zoodat
telkens geconstateerd wordt, dat iemand in theorie zijn domicilie
naar Makassar tracht te verleggen, terwijl hij practisch vaak
ver daarbuiten blijft wonen. Uit het Westkustrapport (deel
ll blz. 57-68) blijkt, dat in eenzelfde gewest de heerendienst
afkoopsommen plaatselijk zeer varieeren kunnen, zelfs van f 2,-
tot f 10,-- toe.
Begrijpelijkerwijs geeft dit plaatselijk verschil in druk veel
reden tot ontevredenheid, zelfs zoo, dat in uitzonderingsgevallen
menschen verhuizen gaan, om aan te grooten plaatselijken hee-
rendienstdruk te ontkomen.
§ 14. Een citaat dat vele misstanden typeert.
Wij citeeren dan ook uit het Soerabajasch Handelsblad van 26
Mei 1928 het volgende:
,,Wat aangaat den aanleg van den weg Polewali-Mamassa
moet worden opgemerkt, dat men hieraan reeds bijna vijf jaar
geleden is begonnen. Toch is er nog geen stuk, dat per auto be-
rijdbaar is. De oorzaak hiervan is, dat men niet over behoorlijke
gereedschappen voor de koelies beschikt; er is zelfs geen schop.
Grondwerk wordt meestal met de hand gedaan, terwijl aarde,
i steenen enz. altijd in draagmandjes moeten worden weggebracht.
Traiisportinateriaal is er n.l. eveneens niet, en het toezicht-
houdend personeel is onvoldoende, zoodat er veel wordt geluierd/'
Verder lezen wij:
,,Wat niet op paarden kan worden vervoerd, komt door middel
van koelies naar boven, en dit legt meermalen een overmatigen
last op de aan dien weg gelegen kampongs. Vele bewoners der
aan bedoelden ,,weg" gelegen kampongs verhuizen dan ook naar
l meer afgelegen plaatsen, om van dit onaangename werk af te zijn.
Aldus ontstaat eene vermindering der bevolking van die kam-