HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 18

JPEG (Deze pagina), 835.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

12 Twin; A<.1H’l`ERl.Ij ina aRBE1DssYsa‘1a2«11a2<
21 millioen dagen dienst werden gevorderd, dus gemiddeld ruim
25 dagen per dienstplichtige.
Totaal werden dus in 1926 in de buitengewesten ruim 2
millioen mannen (2.193.198) door het heerendienststelsel ge-
troffen, zij presteerden gezamenlijk ruim 34 millioen dag-
diensten en betaalden gezamenlijk nog bijna vijf millioen gulden _
(f 4.962.098) aan afkoop. De druk van dit stelsel op het volk is
dus een millioenen druk.
Die ruim 34 millioen gepresteerde dagdiensten zijn eerder een
schatting dan een preciese opgave, want al is dit aantal ook.
juist de som der in een paar honderd onderafdeelingen opge-
maakte uitvoerige staten, die ieder jaar moeten ingediend wor-
den, ik zal straks aantoonen, dat die staten onbetrouwbaar zijn,
omdat de controle dezer diensten een onmogelijke taak is voor
hoofden en ambtenaren.
Van belang is voorts nog te weten, dat in vele onderafdeelingen
30 a 40 %, soms veel meer, van het aantal gepresteerde dien-
sten aan gewoon onderhoud der wegen besteed wordt. _
De afkoopgelden worden lang niet altijd voor koelieloonen of
voor den inkoop van verhardingsmateriaal gebruikt, maar
vrachtaut0’s, stoomwalsen, kleine en groote bruggen worden
er dikwijls uit aangekocht en onderhouden.
§ 13. De niet aan dorpswegen bestede heerendienst drukt plaat-
selijk ongelijk.
Na dit overzicht over de hoofdfeiten, wil ik in de eerste plaats
trachten aan te toonen, dat dit stelsel voor groote groepen van
de bevolking zóó nadeelig is, dat land en volk er jaarlijks ernstig
schade door lijden, zoodat het reeds daarom afgeschaft dient te
worden.
Als wij bedenken, dat heerendiensten en dorpsdiensten streng -
uiteen gehouden worden, althans dienen te worden gehouden,
gelijk wij reeds zagen, dan weten wij, dat heerendienst boven
de dorpshuishouding uitgaat en dus niet aan dorpswegen be-
steed wordt, dat hij dus in hoofdzaak gevraagd wordt voor aan-
leg, vernieuwing en onderhoud van de wegen, die onderafdee-
lingshoofdplaatsen, afdeelingen en gewesten met elkaar ver-
binden.
De druk voor dit meer algemeene dan dorpsbelang is, door- j
dat wij hier niet met een geldbelasting maar met een belasting I
"