HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 877.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

voon 1NBooRL11~2GEN rx NEDERLANDSCH oosnmmiä 9
drukt. Bovendien heeft het vraagstuk van dezen gedwongen ar-
beid zelfs reeds een internationalen kolonialen kant gekregen.
Bij onze verdere beschouwing dienen wij vooral scherp het
verschil tusschen heerendienst en dorpsdienst te zien. De drie
gevallen b.v. die de regeering noemde, behandelen diensten, die
men verplicht is te presteeren aan land- of waterwegen voor zoo-
ver die langs eigen Imis of erf of akker loopen. Ver daar boven uit '
gaan de op java en de buitengewesten bestaande gemeente-
diensten, waarbij gewerkt moet worden aan gemeentezeegen, alle
mak kilometers ver liggen van iemands lands, erf of land. En weer
ver boven die gemeentediensten gaan uit de heerenrlienslen, alle
meestal buiten het rlorpslerrlloir verricht moeten worden aan wegen,
die doorgaans onderafdeelingshoofdplaatsen, afdeelingen en ge-
1 westen met elkaar verbinden. Soms moeten de dienstplichtigen
B een halve of heele dagreis van hun woonplaats af dat weg- of
irrigatiewerk verrichten.
Als de regeering dit verschil goed in het oog houdt, zal zij de
onbillijkheid inzien van het stelsel, dat aan vele dorpsgemeenten
een te zwaren druk oplegt, o.a. voor arbeid aan die soort wegen
ten algemeenen nutte, die wij in Holland Rijks- of Provinciale
wegen zouden noemen.
Reeds de dorpsdiensten drukken in lndië o.a. op _] ava zeer
zwaar, zoo zwaar, dat het zaak is voor de Regeering ter voor-
koming van ontevredenheid erop te letten, dat die druk niet te
zwaar wordt, en dat door achterlijke organisatie, inhaerent aan
gedwongen arbeid, niet te veel arbeidsvermogen verloren gaat,
gelijk wij voor den heerendienstarbeid straks zullen aantoonen.
De onvoldoende aandacht aan organisatie en werking van het
,· inlandsche gemeentewezen, die bleek uit de rapporten in 1927
ingediend over de laatste opstanden op java en ter SLl1ll8.JCI`Zl.,S
·` Westkust, zal dan ook tot beter georganiseerde aandacht aan het
gemeente-wezen en de vaak drukkende dorpsdiensten moeten
leiden.
§ ll. Voor- en nadeelen van heerendienst.
Wij laten nu verder bij ons betoog die dorpsdiensten geheel
rusten, en bepalen ons tot de eigenlijke heerendiensten voor de
centrale overheid en de zelfbesturen.
, Aan heerendienst is, door haar karakter van belasting in
arbeid, het voordeel verbonden van ook oplegbaar te zijn aan