HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 864.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

voon INBOORLINGEN in N1-21n;RLAN1.>seH oost-innriä 5
zendings-conferentie een internationaal vonnis velden over
heerendiensten en over poenale sanctie, doen met zoo’n histo-
rische uitspraak m.i. goed werk. Op die wijze kan de geest soms
verreinend werken op de materie. Vi/`ij zullen goed doen met onze
beste krachten in den V olksraad er toe mede te werken, dat wij
, ook in Genève in de komende jaren niet een veroordeeling moe-
ten hooren over onzen heerendicnst en ons poenale sanctie-
{ arbeidssysteem."
§ 7. Twee soorten van inboorlingernarbeid, die leed brengen
en welvaart tegenhouden.
Gelukkig hield de volkenbond zich reeds bezig met verschil-
lende vormen van slavernij en zal zij zich in 1929 en 1930 speci-
, aal bemoeien met velerlei soorten van inboorlingenarbeid in de
koloniën.
, Nu is het wel zeker, dat heerendienst valt onder de gedwongen
arbeid waar in 1929 en 1930 het arbeidsbureau van den volken-
bond groote aandacht aan hoopt te besteden, maar er is kans,
dat een andere soort van inboorlingenarbeid, die onder
poenale sanctie, niet onder die rubriek gedwongen arbeid ge-
bracht worden zal. Toch heeft ook dat achterlijke arbeidsstelsel,
dat in Malakka en Britsch Indië reeds is afgeschaft, maar dat
nog in Nederlandsch Indië en enkele andere plekjes op de wereld
geldt, percentsgewijze zooveel mishandeling, zooveel gevangenis-
straf, zooveel moord en doodslag en andere nadcelen voor de
erbij betrokken arbeiders op zijn geweten, dat het van groot
belang is, dat dit veel leed brengende en welvaart tegenlioudcnde
stelsel niet om formeele redenen door het internationaal arbeids-
jx bureau en den volkenbond aan een spoedige grondige bespreking
onttrokken zal worden. Dit p.s. stelsel is n.l. zoo, dat de heer
; Albert Thomas het nog in zijn in 1928 ingediend jaar­rapport aan
het Int. Arb. Bureau m.i. terecht genoemd heeft een overblijfsel
van slavernij.
De geschiedenis van beide bovenbedoelde stelsels heeren-
dienst en poenale sanctie (hd en ps) leert ons, dat reeds jaren
lang krachten werkzaam zijn, om aan beide een eind te maken,
maar de tegenkrachten waren telkens zoo machtig en zijn nog
‘ zoo sterk, dat de kans groot blijft, dat algeheele afschaffing te
{ lang op zich zal laten wachten, ook al zetelt thans op den Buiten-
zorgschen troon een Gouverneur-Generaal (jhr. Mr. de Graeff),