HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 627.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

i `T
den eigendoin en het leven der lll()llSCll(5ll van alle klassen 1111
veilig 111aakt. Zonder de minste beleediging, op de Opl'O(‘­
. pi11g allee11 van e011e11 dollemaiiif) , staan er honderd duizend
jj mensel1e11 op. Gedurende ee11e gel1eele week is er 1'CgC1'lllglO0S­
j l1eid i11 de grootste C11 rijkste der Europesehe steden. llet Parle·
ment wordt belegerd. De voorzitter dezer vergadering zit op zij-
ne11 stoel te beven e11 verwacht ieder oogenblik de deur te zie11
ingestampt door de booswiehten, wier geschreeuw hij rondom het
Huis hoort. De Pairs worden uit llullllC koetsen gesleurd. De
Bisschoppen i11 l1u11 ambtgewaad worden genoodzaakt over de da-
$ ken te vlugten. De kapellen Vüll vreemde Gezanten, gebouwen
door de wet der volken geheiligd, worden verwoest. llet huis
Villl de11 Opperregter omvergeliaald. De kl0i11e kinderen van
(lCl1 eersten Minister uit llU.1lllC bedden genomen en i11 lllllllliä
naehtkleederen op de tafel der ruiterwaclit gelegd, de eenige
veilige schuilplaats voor de woede van het gemeen. De gevan
genissen worden geopend. Struikroovers , l1lllSl)1'Cl(Cl`S , 111oor·
j denaars komen er 11it, 0111 zich bij l1et graauw te voegen, daf
E l1e11 heeft vrij gelaten. Zes C11 dertig vuren branden op ee11s in
Lo11de11. Daarop komt de wedervergelding. Tel eens al de el-
l lCll(llgCll op, die (lOO1'SCllOl3CI'l, opgehangen e11 gekwetst werden,
j of, die zich dood dronken bij de _jGllCVC1`­l'lVlCl’Cll, die langs
Holborn­l·lil stroo111de11 ie), en gij zult zien, dat veldslagen v1·1·~
lO1'Gl1 e11 gCVOllllCl1 Zijll met kleiner verlies van lllCllSCll()1ll1‘-
vens. En wat was de oorzaak Villl deze ramp, CC1l ramp, die
in de geschiedenis va11 Lo11de11 gelijk gesteld wordt met de
groote pest en den grooten brand? De oorzaak was de Oll‘1`()·
l tendheid va11 eene bevolking, welke 111011 i11 de nabijheid var
paleizen, sehouwspelen e11 tempels eve11 r111v e11 do111 had lat1·1.
1 opgroeijen, als eenige stam van getatoueerde l{ï1ll1li)lll(‘ll in
Nieuw Zeeland, 011 ik durf zeggen als ee11e kudde beesten op
de Sniithiield markt.
g Dit voorbeeld is l1l'Cll‘(3ll(l; maar het is 11iet eenig. 1andezeliii1
oorzaak ka11 1111111 de 11111ite1·ije11 van Nottingham, de plu11de1‘i11::
*) Lord George Gordon, Lid van het Lager lluis.
E T) Ten gevolge van |11·l ])l|llllll‘l'(‘lI 1*:111 tEl'!)0lL‘ 11111g11zij111·11 van <terk«­ 1l1‘1111i11·1