HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 451.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

I`
E
[ DE PLIGT DER REGERING,
e GHI WINDB DE ’0LIäSOPWOEH)HlïG TIE Zdbäkiëiáäüïg
‘*ïè·
~ 1t1GDEVO11l1`t1N(`l
nooit
TH. BABHNGTON WIACAULAY,
den 19 April 1847 in het Lager lluis gehouden.
Ik geloof, dat het zoowel het regt, als de pligt des Staats is,
middelen van opvoeding voor de lagere volksklasse te verschaffen.
Deze stelling schijnt mij toe in iedere omschrijving bevat te zijn,
g welke tot nog toe ooit van de pligten eener llegering gege-
1 ven is. Over de uitgestrektheid dezer pligten is tussehen
sehrandere menschen veel verschil van meening geweest. ltr zijn
PT . . ` " . .
y sommigen, die staande houden, dat het de taak eener ltegering
j is, zich met ieder deel van het mensehelijk leven te benioeijen,
den handel door aanmoediging en verbod te besturen, de uitga-
/ ven te regelen door wetten tegen de weelde, de letterkunde door
een zedemeestersehap, en de godsdienst door een geregtshof voor
j geloofszaken. Anderen gaan tot het tegenovergesti·lde uiterste
; over, e11 wijzen der Regering eenen zeer beperkten kring van werk-
i zaamheden aan. Maar de beperktste kring, die ooit door eenige
j school van staatkundige wijsbegeerte aan de llegeringen aange-
ï wezen is, is volkomen groot genoeg voor mijn ooginerk. Op
i