HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 661.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

18
genomen; en de persoon, die haar drong het aan te nemen,
was lüdward Baines. Het bevat de volgende zinsneden: ,, In-
,, dien het noodzakelijk ware, daadzaken voor zulk eene vergade-
,, ring als deze bloot te leggen over de onwetendheid en VCl'l]("··
i ,, dering der verwaarloosde gedeelten onzer bevolking in steden en
,, landelijke districten, van volwassenen en jeugdigen beide, dan
,,kon het gemakkelijk gedaan worden. Bijzondere berigten bij het
,, bureau aangegeven, persoonlijke opmerking en navorsching van
,, de versehilende loealiteiten, benevens de uitgegevene documen-
,, ten van het Algemeen Register, en de berigten van den staat
,, der gevangenissen in Engeland en Wales, op last van het Huis v
,, der Gemeenten openbaar gemaakt, zouden stof genoeg opleveren, "
,, om ons zedig te maken in het spreken van hetgeen voor de min-
,, dere klassen gedaan is, en ons beschaamd tc maken , dat de zonen
,, van Engelands bodem zoo lang zijn verwaarloosd geworden, dat
,, zij aan den verlichten reiziger van andere streken een treurig
,, tooneel van verwaarloosde beschaving , verlorene inwendige kracht
,,en geestelijke verlaging vertoonen." Niets kan jnister zijn.
Al de navorsehingen, die ik konde verkrijgen, rcgtvaardigen de
opgaven van de Congregationale Unie. Ik geloof, dat de onwe-
tendheid en verlaging van een groot deel der maatschappij, waar- ,_
toe wij behooren, ons beschaamd over ons zelve moet maken. Ji
Ik geloof, dat een verlicht reiziger van New­York, Genève of
Berlijn getroffen zoude worden, bij het zien van zooveel onbe-
schaafdheid in de nabijheid van zooveel rijkdom en beschaving.
Maar is het niet vreemd, dat dezelfde man, die ons op zulk
eene nadrukkelijke wijze verhaalde, dat het volk schandelijk
A slecht onderwezen is, er echter in volharden kan te beweren,
dat door een stelsel van vrije mededinging het volk zeker uit-
muntend onderwezen zal worden?
Nog dezen morgen bragten de tegenstrevers van ons plan een
papier in omloop , waarin zij met vertrouwen voorspellen, dat de
vrije mededinging alles doen zal, wat noodzakelijk is, indien wij
maar met geduld wachten.
Met geduld wachten! Hoe, hebben wij niet sinds de
Heptarchiett) gewacht. Hoe veel langer kunnen wij nog waeh­
*) De zeven Saksisehe rijken in de zesde eeuw.
l