HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 682.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

l Y I `
l
r
i
i
2
ii
i tijd in Ncwgateit) zijn opgesloten, gelukkig l1adde11 kunnen leven,
I dat meer dan de helft van degenen , die nu in onze kerkers zijn,
f de vrijheid hadden kunnen genieten en goed gebruiken; dat zulk
eene hel op aarde als Norfolk Island ·t) nooit had behoeven te
¥ bestaan, indien wij maar ter onderrigting van brave 111C11SCllCll
i een klein gedeelte hadden besteed van hetgeen wij uitgegeven
hebben, 01n schurken na te jagen en te pijnigen?
li Ik verzoek iedereen ernstig te letten op een verslag, hetwelk
j vervat is in het bijvoegsel van het eerste deel der aanteekeningen
5 van den Raad van Opvoeding §). Ik spreek van het verslag, ge-
, maakt door den heer Seymour Tremenheare over den toestand
E van dat gedeelte van Monmouthshire, waar een volk woont, dat
j zich voornamelijk met mijnarbeid bezig houdt. Hij vond, dat
i in dit district tegen het einde van 1839 , uit een getal van elf
1 duizend kinderen, die de schooljaren bereikt hadden, acht duizend
; nooit eenige school bezochten, en dat de meeste der overblijvende
I drie duizend bijna even zoo goed naar geene school konden gaan ,
als naar de morsige stulpen, waarin mannen, die zelve leerlingen
hadden moeten zijn , voorgaven te onderwijzen. In het algemeen
i hadden deze menschen maar eene geschiktheid voor hun beroep ,
A en deze was hunne geheele ongeschiktheid voor ieder ander be-
gr roep. Zij waren onbekwame mijnwerkers of ontsnapte booswieh-
F ten. In hunne scholen was niets dan stank, getier en verwarring.
Het geschreeuw der knapen werd nu en dan voor twee minuten
g gcstild door de woedende bedreigingen van den meester; maar het
I? brak spoedig weder uit. Het gegeven onderwijs was van de laag-
I; ste gehalte. Onder de tien scholen was er niet eene met eene
enkele kaart voorzien. Dit is de wijze, waarop gij het verstand
eener groote bevolking laat vormen! En nu de uitwerkselen van
uwe nalatigheid. De barbaarsche inwoners dezer streek vangen
*) De strafgevangenis voor de ergste misdadigers in Londen.
T) Norfolk is een klein eiland in Australië, waarop sedert 1825 de ergste,
herhaalde malen veroordeelde Engelsche misdadigers worden geplaatst. Dat
` die maatschappij van boosdoeners eene hel is en eene schande voor Engeland,
springt in het oog.
§) The Cammillec 0f Couucél, zegt Maeaulay. Uit de Inleiding bl. 232
blijkt, dat bedoeld is the Commille ef Council en Education, of de Sta;1l·=~
coiinnissie over het sclioolwezen.