HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 689.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

« Y
I
i
i
S
I
van Bristol toeschrijven, al de geweldadigheden van Ludd, Swing l
en Rebekka, de vernieling der schoone en kostelijke fabrieken
in Yorkshire, de verbranding van schuren en hooistapels in Kent,
en de sloping van heiningen en gebouwen in Wales. Hadden Y,
zulke dingen in een land kunnen geschieden, waar de geest van
den daglooner door de opvoeding gevormd was, waar hij geleerd gi
had vermaak te vinden in de oefeningen van zijn verstand,
geleerd zijnen Schepper te vereercn, de wettige Overheid te eer-
biedigen enter zelfder tijd geleerd had, de wezenlijke kwalen
g door vreedzame en constitutionele middelen te herstellen? T
Dit is dus mijn bewijs. Het is de pligt der Regering, onze ë
personen en onzen eigendom voor gevaar te beschermen. De ‘
grove onwetendheid der lagere volksklasse is eene voorname oor- j
zaak Vïtll gevaar voor onze personen en onzen eigendom. Daarom {
is het de pligt der Regering zorg te dragen, dat de lagere volks- A
klasse niet zoo erg onwetend blijve.
En waartussehen moet men kiezen? Het wordt algemeen er- i
kend, dat dc Regering, door eenige middelen, onze personen en K
onzen eigendom moet beschermen. Indien gij nu de opvoeding
wegneemt, wat middelen blijven u dan over? Gij behoudt niets dan
zulke middelen, welke de noodzakelijkheid alleen kan regtvaardi­
gen, middelen, welke vreeselijk onheil veroorzaken, niet alleen jj
voor de schuldigen, maar ook voor de onschuldigen, die met de
schuldigen in betrekking staan. Gij behoudt geweren en bajonet­ e
ten, stokken e11 gecselpalen, tredmolens , eenzame cellen, straf- ,3
kolonies, galgen. Zie dan, hoe de zaak staat. Hier is een doel, gi
, en, zoo als wij allen erkennen, is de Regering gehouden hetzelve ,
te bereiken. Nu zijn er maar twee wegen, o1n het te bereiken.
Een van deze is: de menschen beter en wijzer en gelukkiger te
maken. De andere is: hen eerloos en rampzalig te maken. Kan
men er aan twijfelen, welke weg gekozen moet worden? Is het
niet vreemd, is het niet bijna ongeloofelijk, dat godsdienstige en
welwillende menschen ernstig de leer konden voorstaan, dat de
Overheid gehouden is , om te strafl`en, en ter zclfder tijd gehou- j
den, om 11iet te onderwijzen? Mij schijnt het zeer duidelijk,
dat hij, die rcgt heeft om te laten hangen, ook een regt heeft om l
te onderwijzen. liunnen wij zonder schaamte en berouw beden-
lgen, dat nieer dan de helft dier <‘l1tl`l‘llll{l§l$.l`('ll_ welke in onzen