HomeÜber WunderPagina 30

JPEG (Deze pagina), 401.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.17 MB

PDF (Volledig document), 13.29 MB

Ny

~- is ­ e
ës ïuürbe miub freueu, menu ëie biefe Cïrfförzmg
Um: mix ber bCfilliTiDC1I ó§>emu§gqbe Smeg Sïebe in
in beu Q§C7€[)£`illb[lllIgCll bev; Sèextzrryuryeïjeeäerqammhmg,
vg; efwa als Säote ober afè Sïacbtmg, {)ï1Iö1lTlïQClI ïuuffteu.
Gieueïymigeu ëie, Ijueggeebvteï älöerv Guïfege, bie »
%e&fiebeïu1rg aufriebtiger £<§0cDac@t1111g, mit bet icb
gem we
F Sm exgebeuïtex
ï; Dr. ïb. ëcbïuauu.
ág, Sie mm $§em1 ëcbïvmm eitirte ëteffe fautet in
V ber fecbïteu Qfxrfluge bea; êcbvift mm bjerxu älïmbfiug ë
fofgeubermaëeuz
¥ ,,ï`ft maren beige Qlüüxbeuträger ber Sïircbe au;
Y: Hweïeub, ulgue baü ïie bie uöthige Sjurisbietioïr uw
! ,,bem äifcbufe bev: ïiöeefe ober bem äD?etr0p0fitu11 hun ,
fi ,,SUEecbeIu ei11gei)¤[t batteu; {ie riefeu bie Cffftatifeüe,
Q; Huber {ie riefeu taubeu E3I)re1z. Sine in beu frübereu
,,?(ufIugeu in Qäeäieïguug auf bie Hërufeïïeïeu ECBIUGIIII
* ,,auG Sütticb uub Slefebuve aus Qüïueu ergäülfe %‘e= ’
,,geDeuI)eit biefex ?(1`f`[£`iïïClI mir afg noch nicbt
,,uöI[ig aufgeflärt auf ïicb beruf;e1r. äëir Qatteu .
F ,,bieie bev ëmbrift beg Qemr mm QDDI) CIITIIDUUHCII. [
e ,,(E¤ bmzbeïte {feb auch biet Datum, Daë Buuiïe auf
ä ,,beu ëlïuf eines fivebiicb DCDD[[IlIä([)fiQfClI Buien bie
A ,,C‘>Efïmie veriieçê, biuïuieber bemïelbeu feiu (äeböï
Hïcbeufle, afê ibm bie Qêufhxmcbt febfte. lïebeï bie
.g ,,®etai[¤ftel)e1zbieüêusiageuberbetbeifig-=
,,tC1l$C1`ïDIlClI uieütim ®iufIa1ïg." .